Back

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-31

Dodatek stażowy, nazywany również dodatkiem za wysługę lat, wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej, po przepracowaniu określonego czasu. Jaki staż pracy uprawnia do nabycia prawa do dodatku stażowego? Podpowiadamy.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dodatek stażowy nie jest uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika. Dodatek stażowy dotyczy ogólnego stażu pracy albo wyłącznie stażu pracy u danego pracodawcy, ponieważ pracodawcy nienależący do sfery budżetowej również mogą wypłacać dodatek stażowy na zasadach określonych w wewnątrzzakładowym regulaminie.

 

Kto jest uprawniony do dodatku stażowego?

Dodatek za wysługę lat z mocy prawa wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej i przysługuje za określony staż pracy. Do pracowników tych zaliczamy np.: urzędników, pracowników sądów i prokuratur, nauczycieli, żołnierzy zawodowych, pielęgniarki, kolejarzy, czyli wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych państwa, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych.

W przypadku pozostałych pracowników dodatek stażowy uzależniony jest od woli pracodawcy. Jeśli pracodawca chce wypłacać pracownikom dodatek stażowy w formie jakiegoś benefitu, to zapis o tym powinien wprowadzić do regulaminu pracy lub zakładowego układu zbiorowego pracy, a w przypadku pracodawców niezobowiązanych do ustalenia regulaminu - w samej umowie o pracę.

 

Czytaj także: Wynagrodzenie – podstawowe informacje

 

Wysokość dodatku stażowego

Dodatek stażowy wypłacany jest co miesiąc wraz z wynagrodzeniem, a jego wysokość wzrasta wraz z każdym kolejnym przepracowanym rokiem.

Dodatek za wysługę lat przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nieco inaczej wygląda dodatek stażowy wypłacany nauczycielom. Im takie świadczenie przysługuje już po 4 latach pracy, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi, który jednocześnie wykonuje więcej niż jedną umowę o pracę, prawo do dodatku stażowego ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Dodatek stażowy jest przychodem, dlatego też podlega opodatkowaniu oraz odprowadzane są od niego składki do ZUS, z wyjątkiem okresów niezdolności do pracy bądź pobierania zasiłków.

 

Jakie okresy wlicza się do dodatku stażowego?

Dodatek stażowy nagradza ogólny staż pracy, który jest sumą lat przepracowanych u każdego pracodawcy. Oznacza to, że pracownik, który przepracował np. 4 lata u prywatnego przedsiębiorcy, otrzyma dodatek stażowy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego już po roku zatrudnienia w jednostce budżetowej.

Wszystkie okresy zatrudnienia należy udokumentować świadectwami pracy, najlepiej od razu w momencie zatrudnienia. Jeśli jednak pracownik tego nie zrobi, a w późniejszym terminie przedstawi dokumenty upoważniające do pobierania wyższego dodatku, pracodawca ma obowiązek wypłacić wyrównanie obejmujące okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku stażowego wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodatek stażowy jest przyznawany za dni, za które należne jest wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które zatrudniony otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego (zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy).

 

Czytaj także: Jakie składniki wynagrodzenia wliczają się do „trzynastki”

 

Jakie okresy nie wliczają się do dodatku stażowego?

Do stażu pracy uprawniającego do otrzymania dodatku stażowego nie wliczają się okresy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umów: zlecenia, agencyjnej, o dzieło). Przy obliczaniu wysługi lat nie uwzględnia się też okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Świadczenie rehabilitacyjne – co warto wiedzieć?
  Pracownika, który pobiera zasiłek chorobowy obowiązuje limit czasowy. Zdarzają się sytuacje, że po jego wykorzystaniu, osoba otrzymująca takie świadczenie nadal, z powodu przedłużającej się choroby, nie może wrócić do pracy. Co wtedy? Rozwiązaniem może być świadczenie rehabilitacyjne. Podpowiadamy, komu ono przysługuje, jaka jest jego wysokość i co należy zrobić, by je otrzymać.

 • Umowa zlecenia a staż pracy
  Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jej podjęcie rodzi wątpliwości dotyczące stażu pracy. Czy umowa zlecenia zaliczana jest do stażu pracy? Czy ma wpływ na uprawnienia emerytalne? Podpowiadamy.

 • Umowa o pracę tymczasową a uprawnienia pracownicze
  Czym jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 • Pracownik, czyli kto?
  Nie każde świadczenie pracy, na podstawie podpisanej umowy, sprawia, że mamy do czynienia z pracownikiem. Przepisy określają, kto w świetle prawa nim jest, a kto nie jest.

 • Zakładowy staż pracy a okres wypowiedzenia
  Co to jest zakładowy staż pracy? Jak go liczyć? Jaki ma on wpływ na okres wypowiedzenia? Odpowiadamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze
  Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy