Back

Bon na zasiedlenie – komu przysługuje, a komu nie?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-06

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia, oferowaną przez powiatowe urzędy pracy, skierowaną do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Warunkiem ubiegania się o bon jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Odpowiadamy, co w sytuacji, gdy ktoś m.in. nawiązuje stosunek administracyjny lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. Czy takim osobom przysługuje bon na zasiedlenie?

Zgodnie z art. 66n ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Opisane w przepisach warunki mają wpływ na to komu można przyznać bon na zasiedlenie, a komu to świadczenie nie przysługuje.

 

Stosunek administracyjny

Osoby bezrobotne, które rozpoczną stosunek służbowy w policji nie mogą ubiegać o bon na zasiedlenie ponieważ jest to stosunek administracyjny (nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy). A zatem, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nawiązanie stosunku służbowego na podstawie rozkazu personalnego o mianowaniu na stanowisko służbowe w policji nie spełnia przesłanek, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Podobnie stosunek służby wojskowej ma charakter stosunku administracyjnego. Żołnierz z tytułu pełnienia służby nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko uposażenie zasadnicze i dodatki.

W związku z administracyjnym charakterem stosunku służby wojskowej, powołanie do służby wojskowej, bez względu na rodzaj służby i czas trwania, osoby bezrobotnej, nie może być uznane za spełnienie warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Również stosunek służbowy funkcjonariuszy służby więziennej (na podstawie mianowania) nie spełnia warunków, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia. Obowiązujące przepisy wyłączają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie trwania stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym, lecz odrębnym regulacjom zawartym w ustawie o Służbie Więziennej. 

Także stosunek służb mundurowych w Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa ma charakter stosunku administracyjnego, a zatem nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. W związku z administracyjnym charakterem stosunku tych służb, bez względu na rodzaj służby i czas trwania, osobie bezrobotnej, nie może być przyznany bon na zasiedlenie, gdyż nie spełni ona warunków, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia.

 

Aplikanci komorniczy, KSAP i staż podyplomowy lekarzy

W przypadku aplikantów komorniczych wpis na listę aplikantów następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej. Rada izby komorniczej obowiązana jest wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony. Odbywanie praktyki przez aplikanta komorniczego, w ramach której aplikant nabywa prawo do wykonywania zawodu komornika, nie spełnia przesłanek uprawniających do rozliczenia bonu na zasiedlenie.

Kształcenie w KSAP (Krajowej Szkole Administracji Publicznej) nie jest równorzędne z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

Tak więc, okres pobierania stypendium z KSAP, nie powinien zostać uznany za spełnienie warunków, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Również odbywanie stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania tego zawodu, jest formą obowiązkowego kształcenia podyplomowego. Oferta stażu jest lekarzowi przedstawiona, w związku z czym nie zostają spełnione przesłanki uprawniające do uzyskania bonu na zasiedlenie.

 

Szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim

Inaczej wygląda sytuacja osób, które odbywają szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. W tym przypadku możemy mówić o spełnieniu warunków ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących bonu na zasiedlenie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy szkolenie specjalizacyjne prowadzone w trybie pozarezydenckim (na wniosek lekarza) odbywa się w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Urzędy pracy rozpatrują przyznanie bonu na zasiedlenie w oparciu o złożony wniosek, obowiązujące przepisy oraz wewnętrzny regulamin, który może wprowadzać dodatkowe zasady przyznawania wsparcia.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku – art. 66n.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Obowiązki bezrobotnego względem urzędu pracy
  Posiadanie statusu osoby bezrobotnej to nie tylko przywileje w postaci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego czy korzystania z form wsparcia zatrudnienia oferowanych przez urząd pracy, ale także szereg obowiązków, z których osoba bezrobotna powinna się wywiązywać, aby zachować status. Przypominamy, jakie obowiązki wynikają z posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą niewywiązywanie się z tych obowiązków.

 • Zasiłek dla bezrobotnych po urlopach związanych z rodzicielstwem
  Kobiety kończące okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym często zastanawiają się, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Podpowiadamy, kiedy w takich przypadkach rejestracja w urzędzie pracy będzie możliwa i kiedy można liczyć na zasiłek dla bezrobotnych.

 • Formy aktywizacji zawodowej urzędu pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz skierowanie z urzędu pracy na staż czy inną formę aktywizacji zawodowej? Sprawdź, jakie sytuacje będą miały wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość!

 • ePraca - aplikacja dla szukających pracy
  Dostęp do ofert pracy publikowanych przez urzędy pracy i OHP, powiadomienia o nowych ofertach, informacje o zbliżających się szkoleniach, targach czy giełdach pracy. To niektóre z możliwości jakie daje nowa, bezpłatna aplikacja ePraca, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
  Osoby, które brały lub biorą czynny udział w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, własnego, współmałżonka czy rodziców mają możliwość zaliczenia tych okresów do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wyjaśniamy, kto i w jakich okolicznościach może żądać, aby praca w gospodarstwie rolnym została zaliczona do stażu pracy.

 • Trendy na rynku pracy
  Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument „Raport 2021: Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Inkluzywny wzrost gospodarczy”, w którym przedstawione są m.in. trendy na rynku pracy. Czytamy w nim o aktywności zawodowej Polaków w latach 2015 – 2020, kobietach i osobach niepełnosprawnych na rynku pracy, wieku pracownika, jako czynniku wpływającym na zatrudnienie i innych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przedstawiamy najważniejsze kwestie poruszone w Raporcie, dotyczące rynku pracy i zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 • Zakaz konkurencji
  Zakaz konkurencji, umieszczony w odrębnej umowie lub zawarty bezpośrednio w umowie o pracę, ma celu ochronę wiedzy, pomysłu, doświadczenia i baz danych pracodawców przed pracownikami, którzy chcieliby wykorzystać to do celów własnej lub innej działalności. Co o zakazie konkurencji stanowią przepisy?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy