Back

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-07-10

źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

 Spis treści:

 1. Pierwsze kroki
 2. Środki z Funduszu Pracy
 3. Środki z Unii Europejskiej
 4. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 5. Coś więcej?

 

Pierwsze kroki

Osoby niepełnosprawne, które mają problem ze znalezieniem pracy, a mają pomysł na biznes, mogą go zrealizować przy dodatkowym wsparciu finansowym z zewnętrznych źródeł. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jako osoba niepełnosprawna możesz korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania oraz dodatkowo z funduszy przeznaczonych tylko dla grupy osób niepełnosprawnych.

W naszym poradniku podpowiadamy Ci, z jakich źródeł możesz skorzystać, zakładając własny biznes.

Są to:

 • środki z Funduszu Pracy;
 • środki z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności
 • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PAMIĘTAJ!

Brak własnych funduszy nie oznacza, że musisz zrezygnować z własnego biznesu!

 

 

Środki z Funduszu Pracy

Ubieganie się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy to najlepsze rozwiązanie, jeżeli jesteś zarejestrowaną osobą bezrobotną lub jesteś absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej.

Możesz ubiegać się o takie środki, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie  prowadziłeś działalności gospodarczej ani nie posiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku posiadania wpisu - oświadczysz o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • zakładaną działalność będziesz prowadzić przez minimum 12 miesięcy,
 • wykorzystasz otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem,
 • nie skorzystałeś ze środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny:
  • propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
  • innej pracy zarobkowej,
  • szkolenia,
  • stażu,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przerwałeś z własnej winy:
  • szkolenia,
  • stażu,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych,
  • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • zamierzasz prowadzić działalność na terenie Polski.

Pomoc z urzędu pracy jest bezzwrotna. Zwrotowi podlega jedynie równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Informację o wysokości udzielanej dotacji możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Urząd pracy może jednak ustalić niższą kwotę dotacji.

Ubiegając się o środki z Funduszu Pracy, składasz we właściwym powiatowym urzędzie pracy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, w którym wymagane są następujące informacje:

 • kwota, o jaką wnioskujesz,
 • rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
 • specyfikacja wydatków  przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwość składania tego samego wniosku kilkakrotnie. Z reguły urzędy prowadzą kilka naborów w ciągu roku. Jeśli nie uda Ci się w pierwszej edycji, nic straconego!

Powinieneś śledzić ogłoszenia o konkursach, ponieważ terminy składania wniosków ustalają poszczególne urzędy.

Ubiegając się o dotację, pamiętaj o poręczeniach. Formami zabezpieczenia zwrotu środków z Funduszu Pracy mogą być:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Jeśli wniosek otrzyma pozytywną ocenę, zostanie podpisana umowa. Zobowiązuje ona do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania (taka dotacja jest wtedy bezzwrotna), wydatkowania środków zgodnie z wnioskiem oraz rozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

PAMIĘTAJ!

Będziesz musiał zwrócić otrzymaną dotację, jeżeli naruszysz warunki umowy!

Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

 

 

Środki z Unii Europejskiej

Będąc osobą niepełnosprawną, zgodnie z polityką równych szans zakazującą jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu m.in. na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o udział w  różnego rodzaju projektach na zasadach identycznych jak wszystkie, pozostałe osoby.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż z Funduszy Europejskich często są realizowane projekty, których beneficjentami są w szczególności osoby niepełnosprawne. Za pomocą wyszukiwarki możesz wybrać interesujący Cię region i sprawdzić czy aktualnie jest tam realizowany projekt, w ramach którego mógłbyś uzyskać dofinansowanie np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyszukiwarka projektów jest dostępna na stronie:

http://www.projekty.efs.gov.pl/Strony/Krok1.aspx

 

 

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jako osoba niepełnosprawna możesz skorzystać ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki uzyskane w ten sposób można przeznaczyć nie tylko na uruchomienie działalności gospodarczej, ale również rolniczej oraz na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, realizowane przez PFRON, skierowane są do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia.

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz oddziałów regionalnych PFRON są dostępne na stronie:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/wolnytekst/261/

Warunki uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Możesz ubiegać się o tego rodzaju dotację, jeżeli:

 • jesteś osobą niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Wysokość dofinansowania:

 • Maksymalna kwota dotacji to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale);
 • W przypadku działalności rolniczej wysokość pomocy nie może przekroczyć 15 000 euro.

PAMIĘTAJ!

Konkretna kwota dotacji będzie podana w umowie cywilno-prawnej, w której będą zawarte też obowiązki stron, które ją zawarły, czyli starosty i osoby niepełnosprawnej.

Etapy ubiegania się o dotację:

 • Pobranie wniosku do wypełnienia, który jest dostępny we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy (PUP) lub na jego stronie internetowej. Warto wiedzieć, że pracownicy PUP mogą udzielać porad dotyczących zasad wypełnienia wniosku.
 • Złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na swoje miejsce zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy (PUP).
 • Rozpatrywanie wniosku (trwa zazwyczaj do 30 dni). Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
  • kalkulację wydatków na rozpoczęcie działalności w ramach wnioskowanych środków,
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
  • wysokość środków przeznaczonych na dotacje w danym roku.
 • Negocjacje prowadzone pomiędzy starostą a osobą niepełnosprawną, w trakcie których określana jest między innymi wysokość kwoty dotacji, jaka zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy oraz inne warunki umowy (np. formy zabezpieczenia zwrotu pomocy, termin do rozliczenia uzyskanej pomocy).
 • Podpisanie umowy.

PAMIĘTAJ!

Ocena prawdopodobieństwa prowadzenia planowanego przez osobę niepełnosprawną przedsięwzięcia jest dokonywana przez starostę w okresie 24 miesięcy od chwili jego rozpoczęcia.

Do wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (24 miesiące) wlicza się okresy choroby, powołania do zasadniczej służby wojskowej, skierowania do odbycia służby zastępczej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Nie wlicza się natomiast okresu jej zawieszenia.

Warto dodać, że podobnie, jak refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przyznawane są jako pomoc de minimis.

 

 

Coś więcej?

Poniżej przedstawiamy źródła, z których korzystaliśmy i do których możesz się odwołać:

http://www.pfron.org.pl

http://www.projekty.efs.gov.pl/Strony/Krok1.aspx

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii

Pobierz poradnik w formacie PDF


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.