BAZA AKTÓW PRAWNYCH BAZA AKTÓW PRAWNYCH

Wyszukiwarka aktów prawnych

Pliki aktów prawnych do pobrania

  Nazwa Rozmiar Pobierz
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 275 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego 182 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 343 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 709 kB pobierz
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 416 kB pobierz
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 2.52 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 31 kB pobierz
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2.07 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 183 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie programów specjalnych 186 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 113 kB pobierz
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1.12 MB pobierz
Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 744 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 976 kB pobierz
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r o praktykach absolwenckich 368 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 116 kB pobierz
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 643 kB pobierz
Ustawa z dnia 11 października 2013 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 487 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 488 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 202 kB pobierz
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 643 kB pobierz
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych 537 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2019 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 697 kB pobierz
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 463 kB pobierz
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 1.34 MB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 224 kB pobierz
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1.6 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 162 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 678 kB pobierz
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 1.26 MB pobierz
Ustawa z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 333 kB pobierz
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach 478 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 172 kB pobierz
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 2.29 MB pobierz
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 8002008 z dnia 6 sierpnia 2008 r 332 kB pobierz
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 263 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w spawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych 111 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 406 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 697 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń 1.01 MB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 123 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 106 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 231 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 233 kB pobierz
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 371 kB pobierz
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 545 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy 439 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych 104 kB pobierz
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 2.32 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 351 kB pobierz
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 423 kB pobierz
Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego 409 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 179 kB pobierz
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców. 822 kB pobierz
Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 452 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 222 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. 182 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 137 kB pobierz
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 342 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 112 kB pobierz
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1.31 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 647 kB pobierz
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 199 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 779 kB pobierz
Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 199 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 404 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 401 kB pobierz
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 717 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy 332 kB pobierz
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy