Powrót

Raport miesiąca – Rejestracja w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-03-05

Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Pobierz raport w formacie PDF

Zarówno osoby, które dopiero skończyły edukację i nigdy wcześniej nie pracowały, jak również te, z wieloletnim stażem pracy, które, niekiedy nagle, straciły zatrudnienie, przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję o zamknięciu lub zawieszeniu swojej działalności, mogą zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Osoby, które z pewnych względów nie mogą uzyskać tego statusu w urzędzie pracy (bo np. są jeszcze zatrudnione, ale obawiając się utraty pracy, szukają kolejnej) mogą zarejestrować się jako osoby poszukujące pracy. Te dwa statusy różnią się pod pewnymi aspektami od siebie. Zasadniczą różnicą w chwili obecnej jest fakt, iż osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i mogą korzystać z większej liczby programów wsparcia, jakie oferują urzędy pracy.

Osoby, które zarejestrują się w urzędzie pracy i uzyskają status osoby bezrobotnej, mogą skorzystać m.in. z takich form wsparcia jak: staż, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia, pożyczki szkoleniowe, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, dofinansowanie studiów podyplomowych, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, przygotowanie zawodowe dorosłych, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, zwrot kosztów dojazdu; zakwaterowania. Ponadto urząd wspiera też pracodawców, którzy zechcą zatrudnić osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

W lutym br. konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badanie ankietowe wśród klientów infolinii urzędu pracy, które dotyczyło procesu rejestracji w urzędzie pracy. Jego celem było zweryfikowanie odczuć Polaków związanych z sytuacją rejestracji jako osoba bezrobotna.

Opracowanie składa się z następujących części:
1. Próba badawcza
1.1 Płeć respondentów
1.2 Wiek respondentów
1.3 Status respondentów
1.4 Województwo respondentów
2. Wyniki badań
Podsumowanie

1. Próba badawcza
Do badania wylosowano 60 osób, które korzystały z usług telefonicznych centrum Zielonej Linii.

1.1 Płeć respondentów
Wśród osób ankietowanych przeważały kobiety, które stanowiły 60 proc. respondentów, mężczyźni byli w nieznacznej mniejszości.

1.2 Wiek respondentów
Największa grupa osób biorących udział w  badaniu mieściła się w przedziale wiekowym: 26-35 lat. Osoby w wieku 36-45 lat stanowiły 28 proc. ankietowanych, osoby młode, do 25 r. ż. to jedna piąta naszych respondentów, natomiast 18 proc. osób biorących udział w ankiecie, to osoby w wieku 45+.

1.3 Status respondentów
Wśród osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, które wzięły udział w  badaniu, 57 proc. zadeklarowało (na dzień przeprowadzania ankiety) posiadanie statusu osoby bezrobotnej, a 42 proc. – poszukującej pracy.

1.4 Województwo respondentów
Większość uczestników badania pochodziła z woj. mazowieckiego – 62 proc. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo śląskie i dolnośląskie, skąd pochodziło po 7 proc. respondentów. Natomiast po 5 proc. osób biorących udział w badaniu mieszka na terenie województw: łódzkiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Najmniej ankietowanych osób, zaledwie po 2 proc. pochodziło z województw: świętokrzyskiego, pomorskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

2. Wyniki badań
Wsparcie finansowe związane z możliwością przekwalifikowania lub zdobycia nowych kompetencji zawodowych oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia sprawia, że wiele osób decyduje się dokonać rejestracji w urzędzie pracy. Chcąc zweryfikować doświadczenia osób biorących udział w badaniu, zapytaliśmy je o to, czy kiedykolwiek rejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

W wyniku analizy odpowiedzi, okazało się, że wszyscy ankietowani rejestrowali się już w urzędzie pracy. Mając świadomość, że osoby, z którymi konsultanci Zielonej Linii przeprowadzali rozmowy, mają już pewne doświadczenia związane z urzędem pracy, zapytaliśmy ich, ile razy rejestrowali się w urzędzie pracy.

Niemal połowa ankietowanych (45 proc.) dotychczas była zarejestrowana w urzędzie pracy tylko raz. 35 proc. respondentów stwierdziło, że rejestrowało się już dwa razy, natomiast 10 proc. ankietowanych było dotychczas zarejestrowanych trzy razy w urzędzie pracy. W odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby rejestracji usłyszeliśmy, że 8 proc. ankietowanych rejestrowało się więcej niż trzy razy. 2 proc ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Aby zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, należy mieć ze sobą komplet wymaganych dokumentów do rejestracji oraz spełniać warunki, jakie są ściśle określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Osobom, które nie posiadają kompletu dokumentów lub też nie spełniają warunków, jakie narzuca ustawa, urzędnik ma prawo odmówić rejestracji. Postanowiliśmy sprawdzić, czy klientom Zielonej Linii zdarzyła się kiedykolwiek odmowa rejestracji w urzędzie pracy.

10 proc. ankietowanych odpowiedziało, że odmówiono im rejestracji w urzędzie pracy, natomiast zdecydowana większość respondentów nigdy nie miało takiej sytuacji. 3 proc. osób biorących udział w badaniu odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Biorąc pod uwagę sytuację osób, którym odmówiono rejestracji w urzędzie pracy, postanowiliśmy zapytać o przyczyny tej odmowy.

Połowa osób, którym odmówiono rejestracji odpowiedziała , że powodem zaistniałej sytuacji był brak kompletu wymaganych dokumentów. Natomiast co trzecia osoba nie została zarejestrowana z powodu niespełnienia warunków nabycia statusu osoby bezrobotnej. Nieliczna grupa  ankietowanych odpowiedziała, że nie mogła się zarejestrować ze względu na inne przyczyny, w tym na karencję, która wynikała z niestawiennictwa na obowiązkową wizytę w urzędzie pracy, 17 proc. ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o powodzie odmowy rejestracji.

Proces rejestracji w urzędzie pracy polega na przedstawieniu kompletu dokumentów, na podstawie których dana osoba może być zarejestrowana i ewentualnie uzyskać prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Ze względu na liczbę i rodzaj wymaganych dokumentów, postanowiliśmy sprawdzić, czy klienci Zielonej Linii uważają procedurę rejestracji za skomplikowaną?

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że procedura rejestracji nie jest skomplikowana. Przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany, natomiast 4 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Dużym ułatwieniem i ciekawą alternatywą dla kolejek do rejestracji w urzędzie pracy mogłaby być rejestracja przez Internet. W chwili obecnej wiele urzędów wprowadziło możliwość rezerwacji terminu rejestracji za pośrednictwem Internetu, jednak rejestrować się można tylko osobiście. Dzięki rezerwacji terminu klienci urzędów pracy nie muszą jednak stać w kolejkach do rejestracji, wystarczy bowiem, że przyjdą z kompletem dokumentów na wcześniej zarezerwowaną godzinę. Zapytaliśmy klientów Zielonej Linii, co sądzą na temat możliwości rejestracji w urzędzie pracy przez Internet.

Okazuje się, że zdecydowana większość respondentów deklaruje, że podoba im się pomysł rejestracji w urzędzie pracy przez Internet. Jest to, ich zdaniem, dobre rozwiązanie dla wszystkich bezrobotnych. Według pozostałej części ankietowanych należy zwrócić uwagę na fakt, że nie każda osoba bezrobotna będzie umiała skorzystać z elektronicznej rejestracji, a także na to, że w niektórych sytuacjach lepszy jest bezpośredni kontakt z urzędnikiem.

Podsumowanie
Rejestracja w urzędzie pracy jest formą wsparcia procesu szukania pracy przez osoby bezrobotne. Możliwość sfinansowania szkolenia czy uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej powoduje, że wiele osób traktuje rejestrację jako szansę na zyskanie nowej pracy albo wsparcie przy rozpoczęciu prowadzenia własnego biznesu. Warto też dodać, że osoby, które się zarejestrują, zwiększają swoją szansę na rynku pracy, także poprzez podniesienie atrakcyjności swojej osoby dla pracodawcy. Ci ostatni bowiem, zatrudniając osobę dotychczas zarejestrowaną w urzędzie pracy, mogą ubiegać się o różne formy dofinansowania, np. w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych, robót publicznych czy też refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. 

Większość osób, które brały udział w ankiecie, była dobrze przygotowana do procesu rejestracji, co skutkowało zarejestrowaniem w urzędzie pracy i uzyskaniem decyzji o tym informującej. Co dziesiąta osoba, z różnych przyczyn, nie została zarejestrowana. Najczęstszą przyczyną odmowy rejestracji jest brak kompletu dokumentów. Czasami powodem odmowy może też być niespełnianie warunków, jakie precyzuje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, warto przed przyjściem do urzędu zapoznać się z listą wymaganych dokumentów do rejestracji, która jest dostępna na stronie internetowej urzędu pracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości można też skonsultować tego rodzaju kwestie z konsultantem Zielonej Linii, dzwoniąc pod numer 19524. Wiedza na temat wymaganych dokumentów może nas uchronić przed nieprzyjemną sytuację odmowy rejestracji, co pozwoli zaoszczędzić cenny czas.

Procedura rejestracji w urzędzie pracy, zdaniem większości ankietowanych (81 proc.), nie jest skomplikowana. Co ciekawe, taką opinię wyraziły przede wszystkim osoby młode, czyli do 25 r. życia (92 proc.) i osoby w wieku 45+ (73 proc.). Może to wynikać z faktu, iż osoby młode łatwiej przyswajają wiedzę i są doskonale przeszkolone w poszukiwaniu niezbędnych informacji, poza tym, w ich przypadku, zazwyczaj nie jest wymaganych wiele dokumentów do rejestracji, co wiąże się z ich ograniczonym stażem zawodowym. Osoby po 45 r. życia zwykle mają już doświadczenia związane z urzędem pracy, co powoduje, że nie traktują procedury rejestracji jako zbyt skomplikowanej.

Urzędy pracy w Polsce, idąc z duchem czasu, starają się ułatwić swoim klientom korzystanie z ich usług. W tym celu wprowadzana jest np. rezerwacja terminu rejestracji przez Internet. Dodatkowo niektóre urzędy wprowadzają także możliwość zalogowania na stronie urzędu i sprawdzenia określonych informacji na swój temat.

Ankietowani generalnie wyrazili aprobatę takim poczynaniom urzędu. Usługi urzędów pracy dostępne przez Internet, to jednak dopiero plany. Klienci Zielonej Linii, w większości, uważają, że rejestracja przez Internet to rozwiązanie dobre dla wszystkich bezrobotnych (75 proc.). Z pewnością odciążyłoby to działy rejestracji w urzędach i usprawniło oraz przyspieszyło proces rejestracji. Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre osoby bezrobotne w Polsce nie mają w tej chwili dostępu do Internetu. Zdaniem 13 proc. ankietowanych, nie każda z osób, które chcą się zarejestrować w urzędzie pracy, będzie  w zwiazku z tym umiała skorzystać z elektronicznej rejestracji. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż w pewnych sytuacjach konieczny jest kontakt bezpośredni z urzędnikiem, co potwierdziło 12 proc. ankietowanych. Warto podkreślić, że najwięcej zwolenników rejestracji w urzędzie pracy przez Internet znajduje się w przedziale wiekowym: 26-35 lat.

Joanna Niemyjska, Paulina Krawczyk  (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.