Powrót

PUP Żuromin - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż w okresie od 1.08.2023 r. do 31.12.2024 r. realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie żuromińskim (I)".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Celem realizacji projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia  osób bezrobotnych, mieszkających w powiecie żuromińskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie z utrudnionym dostępem do rynku pracy, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Grupy osób bezrobotnych obejmowane wsparciem w ramach projektu:
osoby bezrobotne, mieszkające w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Żurominie, należące do jednej lub kilku grup znajdujących się trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby w wieku 18-29l. (min. 29% uczestników projektu), osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym, osoby z niepełnosprawnością, kobiety. Wybór innej osoby niż ww. grupy bezrobotnych do uczestnictwa w projekcie będzie poprzedzony szczegółowym uzasadnianiem wskazującym na ich niekorzystną sytuację na rynku pracy.

Udzielane osobom uczestniczącym w projekcie wsparcie będzie poprzedzone analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, a także diagnozowaniem deficytów w zakresie  umiejętności cyfrowych, zielonych, niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi oraz potrzeb szkoleniowych i walidacyjnych oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdej osoby Indywidualnego Planu Działania.

W  ramach projektu realizowane będą usługi i instrumenty rynku pracy w 2024 r. staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, szkolenia oraz przed skierowaniem na inne formy wsparcia  poradnictwo zawodowe lub / i pośrednictwo pracy.
Wsparcie dla osób w.w. 18-29 lat w ramach projektu będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, w ciągu 4 m-cy od przystąpienia do projektu.

Rezultatem prowadzonych działań będzie m. in. podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, bądź działalności gospodarczej w ciągu czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez grupę 90 osób (45 kobiet; 45 mężczyzn).

Wartość projektu: 4 441 464,81 zł, Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 775 245,08 zł. (aneks do umowy nr UDA-FEMA.06.01.IP.02-00DU/23-01).

Pracodawcy i osoby bezrobotne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok.7,8,9,11,12,13  w godz. 730- 1530  lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23) 6573-41-06. Informacje o projekcie są zamieszczone również na stronie https://zuromin.praca.gov.pl oraz w mediach społecznościowych  www.facebook.com/pupzuromin.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, 10.07.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.