Powrót

ПОВНОВАЖЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ПОВЯТОВОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-29

Якими послугами ринку праці Ви можете скористатися, будучи безробітною особою з обмеженими можливостями або такою, що шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування?

Як безробітна особа з обмеженими можливостями або така, що шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування,Ви можете скористатися:

 • посередництвом у працевлаштуванні – полягає в наданні допомоги безробітним і особам, що шукають роботу, в пошуку відповідного працевлаштування, а роботодавцям - в пошуку працівників з потрібною професійною кваліфікацією; зборі пропозицій про роботу; поширенні пропозицій про роботу, у тому числі шляхом їх розміщення у базі таких пропозицій про роботу в Інтернеті, доступ до якої наданий відповідним міністром з питань праці; наданні роботодавцям інформації про кандидатів на роботу у зв'язку з повідомленням про пропозицію роботи; інформуванні безробітних і осіб, що шукають роботу, а також роботодавців про актуальну ситуацію та очікувані зміни на місцевому ринку праці; ініціюванні і організації контактів між безробітними і особами, що шукають роботу, та роботодавцями; співпраці повятових центрів зайнятості в сфері обміну інформацією про можливості працевлаштування і навчання на території їх діяльності; інформуванні безробітних про їх права і обов'язки; посередництво у працевлаштуванні, яке пов'язане з вільним переміщенням працівників територією Європейського Союзу, може бути реалізоване у рамках мережі EURES;
 • професійною орієнтацією – це надання допомоги безробітним і особам, що шукають роботу, у виборі відповідної професії та місця працевлаштування, надання інформації про професії, ринок праці і можливості навчання та освіти, надання консультацій з використанням стандартизованих методів, які полегшують вибір професії, зміну кваліфікації, розпочинання або зміну працевлаштування, вивчення інтересів і професійних схильностей, скерування на спеціалізовані психологічні та медичні обстеження, що дозволяють зробити висновок про професійну придатність до роботи та професії або напрямку навчання;
 • послугами EURES – вони полягають в наданні безробітним і особам, що шукають роботу, допомоги в пошуку відповідного працевлаштування, згідно з правом вільного переміщення працівників в Європейському Союзі; наданні роботодавцям допомоги в пошуку працівників з потрібною професійною кваліфікацією; ініціюванні та організації контактів безробітних і осіб, що шукають роботу, з роботодавцями; інформуванні про умови життя і роботи, а також про ситуації на ринках праці, враховуючи виникаючий там дефіцит і надлишок професій; протидії і боротьбі з перешкодами мобільності працевлаштування; ініціюванні та управлінні проектами міжнародного масштабу;
 • навчанням – повятові центри зайнятості організовують навчальні курси, призначені для осіб з обмеженими властивостями, які зареєстровані як безробітні або особи, що шукають роботу, і не перебувають у стані працевлаштування. Вони спрямовані на підвищення шансів в отриманні працевлаштування і покращення наявної професійної кваліфікації, особливо у разі відсутності професійної кваліфікації, необхідності її зміни через відсутність роботи, а також втрату здатності виконувати роботу за попередньою професією. Навчання безкоштовне - витрати фінансуються із коштів Державного фонду реабілітації осіб з обмеженими можливостями (PFRON) або Фонду праці. Якщо Ви не пройшли курс навчання із власної вини - Ви зобов'язані відшкодувати його вартість, окрім випадку, коли причиною переривання Вашого навчання було розпочинання працевлаштування, іншої оплачуваної роботи або підприємницької діяльності,
 • навчання на підставі тристоронніх договорів про навчання.

 

Якими формами підтримки Ви можете скористатися, будучи безробітною особою з обмеженими можливостями або такою, що шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування?

Як безробітна особа з обмеженими можливостями, Ви можете скористатися такими формами підтримки, як:

 • стажування – це придбання безробітним практичних навичок для виконання роботи, без вступу у трудові відносини між роботодавцем і безробітним;
 • професійна підготовка дорослих – це інструмент активації у вигляді практичного професійного навчання дорослих або привчання до роботи дорослих, реалізований без укладання трудових стосунків з роботодавцем, за програмою, яка охоплює придбання практичних навичок і теоретичних знань, та завершується іспитом.
 • інтервенційні роботи – це працевлаштування безробітного роботодавцем, яке відбулося в результаті  укладеного із старостою договору, метою якого є підтримка безробітних;
 • громадські роботи – це працевлаштування безробітного для виконання роботи, організованої повятами - за винятком робіт, організованих центрами зайнятості, гмінами, неурядовими організаціями, які за статутом займаються питаннями: охорони довкілля, культури, освіти, фізичної культури і туризму, охорони здоров'я, безробіття і соціальної допомоги, а також водними товариствами та їх об'єднаннями, якщо ці роботи фінансуються або дофінансовуються коштами територіального самоврядування, державного бюджету, фондів спеціального призначення, неурядових організацій, водних товариств та їх об'єднань;
 • суспільно корисна праця – це інструмент ринку праці, адресований безробітним. Він організовується гміною в організаційних відділах соціальної допомоги, в організаціях або установах, статутною сферою діяльності яких є благочинність або діяльність в інтересах місцевої громади. Суспільно корисні роботи виконуються на підставі домовленості, укладеної між старостою і гміною, в інтересах якої виконуватимуться суспільно корисні роботи. Повятовий центр зайнятості відшкодовує гміні із коштів Фонду праці до 60% мінімальної суми виплати, на яку мають право безробітні;
 • кредит на навчання - надається для фінансування витрат на навчання, призначений за заявкою безробітного або особи, що шукає роботу, для можливості розпочинання чи збереження працевлаштування або іншої оплачуваної роботи;
 • фінансування витрат на іспити і ліцензії – призначається повятовим центром зайнятості за заявкою безробітного або особи, що шукає роботу. Дофінансуванням можуть бути охоплені витрати на іспити, що дозволяють отримати сертифікати, дипломи, атестати, визначені професійні кваліфікації або професійні звання, а також витрати на отримання ліцензій, необхідних для виконання тієї чи іншої професії. Сума додаткового фінансування не може перевищувати суму середньої заробітної плати;
 • фінансування післядипломного навчання – староста, за заявкою безробітного, може профінансувати витрати на післядипломне навчання, що належаться організаторові навчання, до 100%, але не більше 300% від середньої заробітної плати. Таке дофінансування може надаватися одноразово або частинами за почергові семестри навчання;
 • стипендія для продовження освіти – це інструмент ринку праці, скерований для підтримки безробітних, які вирішили продовжити освіту з метою отримання професійної кваліфікації;
 • відшкодування витрат на проїзд та проживання – охоплює витрати на проїзд від місця проживання до місця роботи або іншої оплачуваної діяльності, проходження у роботодавця стажування, професійної підготовки дорослих або занять з професійної орієнтації та на зворотню дорогу, або витрати на допомогу в активному пошуку роботи і на проживання;
 • відшкодування витрат по догляду за дитиною – це можливість отримання за наявності попередніх документів - частини витрат, здійснених у зв'язку з опікою над:
  • дитиною чи дітьми у віці до шести років,
  • утриманцем, тобто особою, яка за станом здоров'я або віку потребує постійного догляду і пов'язана з безробітним сімейними чи родинними зв'язками, або ж мешкає в загальному домогосподарстві з безробітним;
 • ваучери для безробітних у віці до 30 років (ваучер на проживання, на стажування, на навчання)
 • кредит на розпочинання підприємницької діяльності
 • одноразові кошти для розпочинання підприємницької діяльності – Ви можете одноразово отримати кошти для розпочинання підприємницької діяльності, сільськогосподарської діяльності або для внеску в соціальний кооператив, якщо Ви не отримували публічні кошти для цієї цілі. Заявка подається старості, відповідному з огляду на місце реєстрації особи з обмеженими можливостями в якості безробітного або особи, що шукає роботу, та не перебуває у стані працевлаштування. Староста письмово повідомляє заявника про розгляд заявки, викликаючи його до переговорів щодо умов договору. Переговори повинні бути завершені впродовж 14 днів з моменту вручення виклику.

 

Перед підписанням контракту Ви повинні представити старості:

 • виписку з Державного судового реєстру;
 • копію концесії, дозволу або підтвердження про внесення в реєстр регульованих видів діяльності;
 • копію рішення Голови Каси сільськогосподарського соціального страхування про підлягання фермерів соціальному страхуванню;
 • зобов'язання кооперативу приймати внески в тій формі і в тому розмірі, що заплановані заявником для внесення. Розмір коштів визначений в договорі, який укладений із старостою, їх розмір не може перевищувати 15-кратність середньої заробітної плати за даний квартал.

При поданні заявки Ви зобов'язуєтеся:

 • використати засоби на цілі, вказані в договорі,
 • вести діяльність або бути членом соціального кооперативу впродовж періоду щонайменше 24 місяці, включаючи періоди хвороби або користування реабілітаційними виплатами,
 • документувати виконання договору на прохання старости,
 • уможливити старості виконання перевірочних заходів,
 • інформувати старосту про будь-які зміни, що стосуються виконання договору, впродовж семи днів з моменту їх виникнення, звітувати за отримані кошти в терміни, вказані в договорі,
 • повернути отримані кошти і відсотки на них, нараховані з дати їх отримання по ставці, встановленій для податкових заборгованостей, впродовж трьох місяців з дати отримання вимоги старости про оплату або виявлення порушення щонайменше однієї з умов договору; відсотки не нараховуються, якщо кошти були виплачені заявникові в сумі більшій, ніж належиться, з причин, що не залежать від заявника,
 • забезпечити повернення суми коштів - у формі поруки, векселя з вексельною порукою, банківської гарантії, застави прав або майна, блокування банківського рахунку або нотаріального акту про примусове повернення коштів боржником.

Договір буде укладений у письмовій формі, будь-які зміни до нього також повинні бути зроблені у письмовій формі.

Переказ коштів може відбутися до дати представлення Вами копії концесії або дозволу, якщо видача концесії або дозволу обумовлена наявністю предметів або устаткування, необхідних для ведення даного виду діяльності, а Ви маєте намір придбати такі предмети і устаткування у рамках наданих коштів. В цьому випадку копія концесії повинна бути представлена впродовж терміну не більше шести місяців з дати надання коштів, під загрозою їх повернення.

 

Як особа з обмеженими можливостями, що шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування, Ви можете скористатися:

 • інтервенційними роботами,
 • стажуванням,
 • навчанням,
 • одноразовою грошовою допомогою на розпочинання підприємницької діяльності,
 • поверненням витрат, що пов'язані з медичними або психологічними обстеженнями,
 • відшкодуванням витрат на проїзд,
 • відшкодуванням витрат на проживання,
 • професійною підготовкою дорослих,
 • дофінансуванням післядипломного навчання,
 • ваучерами для безробітних у віці до 30 років (ваучером на проживання, на стажування і на навчання),
 • навчанням на підставі тристоронніх договорів про навчання.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

У повятовому центрі зайнятості Ви дізнаєтеся, чим можете скористатися на даний момент!