Powrót

Zasiłek po powrocie z zagranicy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-29

Przede wszystkim pamiętaj, że jeśli chcesz po utracie pracy ubiegać się o prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, krajem, który w pierwszej kolejności powinien przyznać prawo do zasiłku, jest kraj ostatniego miejsca zatrudnienia. W związku z tym, gdy utracisz pracę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub EOG warto, żebyś spróbował zarejestrować się jako osoba bezrobotna w tym kraju i właśnie tam ubiegał się o prawo do zasiłku. Jeśli uzyskasz to prawo, możesz złożyć wniosek o transfer świadczenia do Polski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym portalu Powroty.gov.pl

W sytuacji, gdy zdecydujesz się wrócić do Polski bezpośrednio po utracie pracy i tu ubiegać się o prawo do zasiłku, pamiętaj, że okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte w krajach UE oraz EOG potwierdza formularz U1. Dokument ten możesz uzyskać w instytucji odpowiedzialnej w danym państwie za przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych. Jeśli w Polsce ubiegasz się o prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, wojewódzki urząd pracy w Twoim imieniu może wystąpić do instytucji zagranicznej o potwierdzenie okresów zatrudnienia.  

Po rejestracji w powiatowym urzędzie pracy należy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy, który podejmuje decyzję w kwestii przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany na podstawie polskich przepisów (szczegóły odnośnie polskich przepisów znajdziesz w dziale poświęconym Świadczeniom ) i wypłacany w wysokości przysługującej zgodnie z polskim prawem.

Dodatkowo osoby, których ostatnim miejscem zatrudnienia jest jeden z krajów UE lub EOG, aby uzyskać prawo do zasiłku, poza warunkami opisanymi w dziale zatytułowanym Świadczenia, muszą spełniać jeszcze jeden. Prawo do zasiłku będzie im przysługiwać, jeśli zostaną uznani przez wojewódzki urząd pracy za pracowników przygranicznych lub powracających. Wymagana jest informacja, gdzie znajdowało się Twoje centrum interesów życiowych. Jedynie w sytuacji, gdy wojewódzki urząd pracy uzna (na podstawie wypełnionego przez Ciebie oświadczenia), że pomimo wykonywania pracy poza Polską Twoim centrum interesów życiowych wciąż pozostawała Polska, będzie mógł przyznać Ci prawo do zasiłku. Więcej informacji na temat nabycia prawa do zasiłku po powrocie do Polski znajdziesz na naszym portalu Powroty.gov.pl

Pamiętaj

Jeśli planujesz ubiegać się o prawo do zasiłku po powrocie do Polski, sposób rozwiązania umowy z pracodawcami w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy będzie miał wpływ na to, po jakim czasie zasiłek będzie Ci przysługiwał. W sytuacji, gdy umowa zostanie rozwiązana na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem ze strony pracownika zasiłek, jeśli przysługuje, przyznawany jest po 90 dniach od dnia rejestracji i okres jego pobierania ulega skróceniu o 90 dni. Jeśli umowę wypowie pracodawca, upłynie okres jej obowiązywania lub wygaśnie – zasiłek przyznany zostanie od dnia rejestracji, na pełny okres.

W sytuacji, gdy dopiero po rejestracji w powiatowym urzędzie pracy zaczniesz ubiegać się o formularz U1, okres, po którym zostanie Ci przyznany zasiłek, ulegnie przedłużeniu o czas, przez jaki będziesz oczekiwał na potrzebny dokument.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.