Powrót

Świadczenie aktywizacyjne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

Kogo należy zatrudnić aby otrzymać świadczenie aktywizacyjne?

Starosta może przyznać świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:

  • skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,
  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Dlaczego warto ubiegać się o świadczenie aktywizacyjne?

Jeśli zatrudnisz jedną z wyżej wymienionych osób będziesz otrzymywał świadczenie aktywizacyjne przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Skierowaną osobę bezrobotna powinieneś zatrudnić na okres pobierania świadczenia aktywizacyjnego, czyli na 12 lub 18 miesięcy, a dodatkowo po upłynięciu okresu pobierania świadczenia zobowiązany jesteś do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy, w przypadku gdy świadczenie otrzymywałeś przez 12 miesięcy i 9 miesięcy w sytuacji, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

Przydatne informacje

Jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia zobowiązany będziesz do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku, gdy utrzymasz zatrudnienie przez okres otrzymywania świadczenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia, zobowiązany będziesz do zwrotu 50 proc. kwoty o której mowa.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60b)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.