Powrót

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-01-03

Czym jest stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kto może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki możesz otrzymać, jeżeli:

  • jesteś osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjąłeś dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiujesz w formie studiów niestacjonarnych,
  • wysokość dochodu na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 528 zł netto lub jeśli jesteś osobą samotnie gospodarującą, Twoje dochody nie przekraczają 701 zł netto.

UWAGA!
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium będziesz mógł otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Starosta może także podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Co należy zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie?

Jeżeli chcesz otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, powinieneś złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy odpowiedni wniosek.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

Korzystając z dofinansowania, będziesz otrzymywać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jeżeli podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie nauki, stypendium będzie wypłacane w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (sprawdź aktualne kwoty).

Przydatne informacje

  • podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki,
  • stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki,
  • do stypendium wypłacanego w przypadku, gdy w trakcie nauki osoba podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie stosuje się zasady proporcjonalnego ustalania jego wysokości; kwotę tego stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium to przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 55)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.