Powrót

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym jest stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kto może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki możesz otrzymać, jeżeli:

  • jesteś osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjąłeś dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiujesz w formie studiów niestacjonarnych,
  • dochód na osobę w rodzinie na dzień rozpoczęcia nauki nie przekracza wysokości dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium będziesz mógł otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Starosta może także podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Co należy zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie?

Jeżeli chcesz otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, powinieneś złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy odpowiedni wniosek.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

Korzystając z dofinansowania, będziesz otrzymywać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jeżeli podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie nauki, stypendium będzie wypłacane w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (sprawdź aktualne kwoty).

Przydatne informacje

  • podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki,
  • stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki,
  • do stypendium wypłacanego w przypadku, gdy w trakcie nauki osoba podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie stosuje się zasady proporcjonalnego ustalania jego wysokości; kwotę tego stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium to przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 55)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.