Powrót

Roboty publiczne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym są roboty publiczne?

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany na roboty publiczne?

Na roboty publiczne mogą być kierowane wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne.

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

Okres Twojego zatrudnienia w ramach robót publicznych może wynosić do 6 lub do 12 miesięcy.

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym?

Należy zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i zapytać o możliwość skierowania na roboty publiczne. Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel oraz od Twojego profilu pomocy i indywidualnego planu działania.

Dlaczego warto skorzystać ze skierowania na roboty publiczne?

Wykonując roboty publiczne, zostaniesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę i przysługiwać Ci będą liczne uprawnienia wynikające z tego tytułu (np. prawo do urlopu wypoczynkowego). Poza tym zdobędziesz nowe doświadczenia zawodowe, co zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. Otrzymasz także wynagrodzenie, które nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli będziesz zatrudniony na pełny etat (sprawdź aktualne kwoty).

Przydatne informacje

Powiatowy urząd pracy może dokonywać zwrotu (w wysokości uprzednio uzgodnionej) poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 57)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.