Powrót

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych?

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej, który może odbywać się w dwóch formach:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych – umożliwiającej uzyskanie świadectwa czeladniczego, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby posiadające:
  • wykształcenie zasadnicze bądź zasadnicze branżowe,
  • zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub branżowej szkoły I stopnia,
  • wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • przyuczenia do pracy dorosłych – umożliwiającego uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między:

 • pracodawcą i starostą lub
 • pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową (wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, powadzonego przez wojewódzki urząd pracy).

Ile czasu może trwać przygotowanie zawodowe dorosłych?

 • praktyczna nauka zawodu dorosłych – minimalnie 6 miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy,
 • przyuczenie do pracy dorosłych – minimalnie 3 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać maksymalnie 40 godzin zegarowych tygodniowo i 8 godzin dziennie. Nie może odbywać się w niedziele i święta oraz w porze nocnej.

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na przygotowanie zawodowe dorosłych?

Jeżeli jesteś zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, złóż wniosek do powiatowego urzędu pracy.

W terminie miesiąca od złożenia wniosku dostaniesz informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twego wniosku.

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpiszesz ze starostą umowę (w razie potrzeby również z instytucją szkoleniową), w której zawarte będą informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych.

Do umowy dołącza się w formie załączników:

 • wykaz uczestników,
 • program przygotowania zawodowego dorosłych,
 • wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych.

Aby dostać refundację poniesionych wydatków, powinieneś złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy. Do wniosku dołącz kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na przygotowanie zawodowe dorosłych?

Możesz otrzymać refundację wydatków poniesionych na każdego uczestnika w wysokości określonej w umowie, maksymalnie do wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc programu (sprawdź aktualne kwoty). Są to wydatki poniesione głównie na materiały i surowce, eksploatację maszyn
i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu.

Na podstawie umowy starosta przyznaje jednorazową premię (sprawdź aktualne kwoty) za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych każdego uczestnika, jeżeli ukończy on program pomyślnie zdanym egzaminem.

Przydatne informacje

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu nastawionego na nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Program przygotowujesz sam lub wspólnie z instytucją szkoleniową.

Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczestnika trwa minimum 80% czasu całego przygotowania zawodowego dorosłych i odbywa się u Ciebie. Jeżeli nie możesz w pełni zapewnić warunków do realizacji części praktycznej, możliwa jest realizacja części tego programu przez Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, wskazane przez starostę, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu trwania programu.

Zapewniasz również warunki umożliwiające nabywanie wiedzy teoretycznej, prowadząc kształcenie bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej, wskazanej przez starostę. Jeżeli kształcenie będzie odbywało się w instytucji szkoleniowej, jesteś zobowiązany udzielić uczestnikowi czasu wolnego na udział w zajęciach w trakcie realizacji programu.

Twoje obowiązki:

 • na czas realizacji programu wyznaczasz opiekuna osoby bezrobotnej,
 • osobie bezrobotnej odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych jesteś zobowiązany udzielić dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe programu (za ostatni miesiąc jesteś zobowiązany udzielić przysługujących dni wolnych przed terminem ukończenia programu),
 • w terminie pięciu dni po zakończeniu miesiąca jesteś zobowiązany dostarczyć staroście listę obecności uczestników,
 • jesteś zobowiązany umożliwić staroście nadzór nad realizacją programu,
 • w okresie do siedmiu dni od ukończenia programu jesteś zobowiązany wydać uczestnikowi zaświadczenie o jego ukończeniu (wzór w rozporządzeniu), a jego kopię przedstawiasz staroście,
 • jako pracodawca, który skorzystał z refundacji, jesteś zobowiązany przechowywać dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Refundację dostaniesz, jeżeli wartość pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych nie przekracza maksymalnej kwoty pomocy, tj. 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego lub 30 tys. euro w sektorze rybołówstwa).

Wniosek o jednorazową premię możesz złożyć w ciągu trzech miesięcy od pomyślnego zdania egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, dołączając kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu.

Wraz z wnioskiem o refundację wydatków i wypłatę premii (dwa oddzielne wnioski!) złożysz takie dokumenty, jak:

 • wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty urodzenia,
 • wykaz okresów uczestnictwa oraz form realizowanego przygotowania zawodowego dorosłych,
 • wykaz kwot poniesionych wydatków na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych oraz kwot należnej refundacji,
 • numer rachunku bankowego pracodawcy, na który powinny być przekazane środki finansowe.

Starosta przekaże środki na rachunek bankowy wskazany przez Ciebie w terminach określonych w umowie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 27a, 29a, 29b, art. 53a-m)

Rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.