Powrót

Pożyczka szkoleniowa dla osób poszukujących pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym są pożyczki szkoleniowe?

Pożyczki szkoleniowe to pożyczki udzielane na sfinansowanie kosztów szkolenia, przyznawane na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać pożyczkę szkoleniową?

O pożyczkę szkoleniową na sfinansowanie kosztów szkolenia będziesz mógł ubiegać się, jeżeli jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • jest w wieku 45 lat i powyżej, pracuje, wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
 • jest cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy udzielane w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust.1, art. 160, art. 161, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach albo zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1 bądź wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak długo można spłacać pożyczkę szkoleniową?

Okres spłaty pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Co należy zrobić, żeby otrzymać pożyczkę szkoleniową?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem pożyczki szkoleniowej, powinieneś złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o jej udzielenie.

Szczegółowe informacje o zasadach oraz kryteriach udzielania pożyczek szkoleniowych uzyskasz we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki szkoleniowej?

Dzięki pożyczce szkoleniowej uzyskasz możliwość sfinansowania szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy (sprawdź aktualne kwoty). Pożyczka szkoleniowa umożliwi Ci podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zdobędziesz także nowe doświadczenie i zwiększysz swoje szanse na zdobycie zatrudnienia lub utrzymanie obecnego stanowiska pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Przydatne informacje

Pożyczka jest nieoprocentowana.

Jeśli jednak:

 • wykorzystasz pożyczkę na cele inne niż określone w umowie,
 • nie podejmiesz lub nie ukończysz szkolenia,

pożyczka podlegać będzie zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 42)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.