Powrót

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa, udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku bezrobotnego albo poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

 

Kto może otrzymać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy?

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony lub prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3;
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta mogą ubiegać się:

 • żłobki lub kluby dziecięce na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć;
 • podmioty  świadczące usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

Jeżeli ubiegasz się o taką pomoc, możesz ją otrzymać, gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
 • od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, upłynęło co najmniej 3 miesiące, a w przypadku pożyczkobiorców korzystających z karencji bieg  trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji;
 • nie zalegasz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • nie zalegasz z opłacaniem innych danin publicznych;
 • nie byłeś karany, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskałeś pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. Euro lub 100 tys. Euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów;
 • zobowiąże się do:
  • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
  • poddawania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,
  • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania pożyczki.

W sytuacji, gdy powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od otrzymania informacji, o której mowa wyżej, nie skieruje bezrobotnego spełniającego wymagania, możesz zatrudnić na utworzonym stanowisku bezrobotnego bez skierowania z urzędu pracy.

Dlaczego warto starać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać Ci przyznana w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, a dla żłobków, klubów dziecięcych i     podmiotów  świadczących usługi rehabilitacyjne 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Jaki jest okres spłaty pożyczki?

Zobowiązany będziesz spłacać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku tego rodzaju pożyczki nie przysługuje również prawo do karencji w spłacie pożyczki.

Co należy zrobić, żeby otrzymać pożyczkę?

Jeżeli chcesz otrzymać pożyczkę, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przydatne informacje

Tworzone stanowisko pracy nie może być finansowane jednocześnie w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Obowiązki związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej:

 • poinformowanie, z 14-dniowym wyprzedzeniem, urząd pracy oraz pośrednika finansowego o terminie zatrudnienia bezrobotnego,
 • potwierdzenie zatrudnienia bezrobotnego w terminie 7 dni od zatrudnienia,
 • poinformowanie pośrednika finansowego oraz urząd pracy o rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym , nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania.

Zobowiązany będziesz dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli   zatrudniałeś na utworzonym stanowisku bezrobotnego, krócej niż 12 miesięcy lub naruszyłeś inne warunki umowy.

W przypadku zlikwidowania utworzonego stanowiska pracy w okresie do 36 miesięcy, obliczanych od pierwszego miesiąca zatrudnienia bezrobotnego zobowiązany będziesz spłacić pozostały do spłaty kapitał pożyczki, wraz z odsetkami naliczanymi od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy.

Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46)

Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.