Powrót

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej?

Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać:

Co należy zrobić, żeby otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jeśli chciałbyś otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być wyżej wymienioną osobą, która:

 • nie była karana w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;

 • nie jest zatrudniona lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej;

 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziła działalności gospodarczej;

 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskała pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. Euro lub 100 tys. Euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów;

 • zobowiąże się do:

 • niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,

 • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,

 • poddawania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,

 • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby spełniające powyższe warunki, które zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanej osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu planowanej działalności oraz po przedstawieniu zabezpieczenia prawnego spłaty bądź zwrotu udzielonej pożyczki – weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć u pośrednika finansowego działającego w ramach danego obszaru, terytorialnie właściwemu ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki trwa 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Dlaczego warto starać się o uzyskanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych, możesz otrzymać pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, a dla poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Na jaką działalność nie można otrzymać pożyczki?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej nie może dotyczyć prowadzenia działalności:

 • związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu podstawowych produktów rolnych;
 • w sektorze górnictwa węgla;
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych;
 • w sektorze budownictwa okrętowego;
 • w zakresie produkcji lub obrotu bronią;
 • związanej z branżą erotyczną;
 • prowadzonej w formie spółki prawa handlowego.

Przydatne informacje

Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacane są po zarejestrowaniu działalności gospodarczej i podpisaniu umowy pożyczki jednorazowo lub w transzach, na podstawie harmonogramu.

Po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej możesz ubiegać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy. Jeśli korzystałeś z karencji w spłacie kredytu, bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć Ci jednorazowo należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • utrzymasz, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwsze stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego,

 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o umorzenie należy złożyć u pośrednika finansowego.

Zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej otrzymania będziesz zobowiązany dokonać w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszyłeś inne warunki umowy.

Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 61e- 61x)

Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.