Powrót

Grant na telepracę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Kto może pracować w ramach grantu na telepracę?

Starosta może przyznać grant na telepracę:

  • skierowanemu, bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
  • bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną,
    który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Gran na telepracę może otrzymać również skierowany bezrobotny opiekun osoby niepełnosprawnej.

Kto nie może pracować w ramach grantu na telepracę?

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu:

  • małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną w ramach grantu na telepracę?

Stosownie do zawartej ze starostą umowy, zobowiązany będziesz  utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Jeśli nie wywiążesz się w pełni z utrzymania w zatrudnieniu osoby skierowanej przez urząd pracy, będziesz musiał zwrócić grant w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia określonego w umowie. W przypadku gdy grant będzie wykorzystany niezgodnie z umową lub nie zostanie wykorzystany - zwrot następuje w pełnej wysokości.
 

Dlaczego warto ubiegać się o grant na telepracę?

W ramach grantu otrzymasz dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Przydatne informacje

Jeśli nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystasz grant niezgodnie z umową lub go nie wykorzystasz, zobowiązany będziesz do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Grant na utworzenie stanowiska telepracy jest przyznawany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60a)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.