Powrót

Grant na telepracę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-01-03

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Kto może pracować w ramach grantu na telepracę?

Starosta może przyznać grant na telepracę:

  • skierowanemu, bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
  • bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną,
    który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Gran na telepracę może otrzymać również skierowany bezrobotny opiekun osoby niepełnosprawnej. 

UWAGA!
Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z  doradcą w urzędzie.

Kto nie może pracować w ramach grantu na telepracę?

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu:

  • małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną w ramach grantu na telepracę?

Stosownie do zawartej ze starostą umowy, zobowiązany będziesz  utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Jeśli nie wywiążesz się w pełni z utrzymania w zatrudnieniu osoby skierowanej przez urząd pracy, będziesz musiał zwrócić grant w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia określonego w umowie. W przypadku gdy grant będzie wykorzystany niezgodnie z umową lub nie zostanie wykorzystany - zwrot następuje w pełnej wysokości.
 

Dlaczego warto ubiegać się o grant na telepracę?

W ramach grantu otrzymasz dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Przydatne informacje

Jeśli nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystasz grant niezgodnie z umową lub go nie wykorzystasz, zobowiązany będziesz do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Grant na utworzenie stanowiska telepracy jest przyznawany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60a)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.