Powrót

Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-04-19

Czym jest finansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji przyznawane jest przez powiatowy urząd pracy na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę (sprawdź aktualne kwoty). Kto może otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji będziesz mógł otrzymać, jeżeli zarejestrujesz się w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujący pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność poza rolnictwem,
 • jest w wieku 45 lat i powyżej, pracuje, wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
 • jest cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy udzielane w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust.1, art. 160, art. 161, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach albo zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1 bądź wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji, powinieneś złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek oraz inne, niezbędne załączniki, w szczególności:

 • dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej w formie ustalonej przez powiatowy urząd pracy (dokument jest wymagany w niektórych powiatowych urzędach pracy),
 • dokument zawierający informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania kosztów egzaminów i licencji?

Dzięki dofinansowaniu kosztów egzaminów i licencji pogłębisz swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, co zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.

Przydatne informacje

Starosta, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisze z Tobą umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określającą w szczególności:

 • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
 • kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
 • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
 • zobowiązanie poszukującego pracy do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
 • zobowiązanie bezrobotnego do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub uzyskaniu licencji i
 • zobowiązanie przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40 ust. 3a)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.