Powrót

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-04-19

Czym jest finansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji przyznawane jest przez powiatowy urząd pracy na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę (sprawdź aktualne kwoty).

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji, powinieneś złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek oraz inne, niezbędne załączniki, w szczególności:

  • dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej w formie ustalonej przez powiatowy urząd pracy (dokument jest wymagany w niektórych powiatowych urzędach pracy),
  • dokument zawierający informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania kosztów egzaminów i licencji?

Dzięki dofinansowaniu kosztów egzaminów i licencji pogłębisz swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, co zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.

Przydatne informacje

Starosta, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisze z Tobą umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określającą w szczególności:

  • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
  • kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
  • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
  • zobowiązanie bezrobotnego do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
  • zobowiązanie bezrobotnego do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub uzyskaniu licencji i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Dodatkowo starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez osobę bezrobotną kosztów przejazdu na egzamin.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40 ust. 3a)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.