Назад

PUP Limanowa - Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 30 kwietnia 2024 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3378 osób.

W stosunku do marca 2024 r. liczba ta spadła o 139 osób, natomiast w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku była niższa o  63 osoby. Większość osób bezrobotnych (89%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,8%  zarejestrowanych, 160 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 690 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86%) stanowią osobyw szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. –  1207 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 649 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 925 osób,
 • niepełnosprawne – 160 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 6 osób,
 • długotrwale bezrobotne - 1495 osób.

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 44% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% osób.

 

Stopa bezrobocia na dzień 31 marca  2024 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła:

 • w kraju 5,3% (spadek o 0,1% w porównaniu do lutego 2024 r) .
 • w województwie małopolskim  4,4%  ( również spadek o 0,1% w stosunku  do miesiąca poprzedniego)
 • w powiecie limanowskim 7,2% ( spadek o 0,4% w stosunku do lutego 2024 r).

 

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W kwietniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 388 osób tj. o 89 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 83% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 526 osób. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (310 osób). Warto zwrócić uwagę, że   63,5% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w kwietniu b.r. podjęło 113 osób :

 • prace interwencyjne – 24 osoby,
 • roboty publiczne – 9 osób,
 • działalność gospodarcza – 26 osób,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 34 osoby,
 • bon na zasiedlenie – 8 osób,
 • bon zatrudnieniowy – 6 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób,
 • dofinansowanie zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w domu pomocy społecznej – 1 osoba,

Ponadto na staż skierowano 39 osób, a na szkolenie 32 osoby.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,69 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 40 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 5 osób osiągnęło wiek emerytalny,
4 osoby nabyły prawo do renty i emerytury,3 osoby nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych, 16 osób  zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

 

Oferty pracy

W kwietniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert  194 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 7 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2024 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie  418 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy:

 • 107  osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 13 osób w ramach robót publicznych,
 • 126 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
 • 80 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 20 osób  w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 40 osób  w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 23 osoby  poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 9 osób w ramach refundacji wynagrodzenia skierowanych osób zatrudnionych w domach opieki społecznej.

Ponadto skierowano:

 • 133 osoby na staż,
 • 98 osób na szkolenia zawodowe.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, 28.05.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.