Назад

Dobór do służby w Policji w trybie ciągłym

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłosił rozpoczęcie rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego w 2023 r.

Dobór do służby w Policji trwa w trybie „ciągłym".

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji mogą składać dokumenty osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00

 • w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach lub
 • w Zespole Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji, część „A" i „B";
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
4. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
5. kserokopia książeczki wojskowej lub zaświadczenia o stawieniu się na kwalifikację wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginały do wglądu);
6. kserokopie innych niż wyżej wymienione dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów (oryginały do wglądu);
Podczas składania dokumentów wymagane jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kandydat składa w KMP/KPP lub KWP w Poznaniu w terminie wyznaczonym przez Zespół Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu, w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać w KWP w Poznaniu i w każdej innej komendzie miejskiej/powiatowej Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Policji --> rekrutacja do służby w Policji).

Terminy rozpoczęcia pełnienia służby w Policji (przyjęcie do służby) osób, które ukończyły postępowania kwalifikacyjne wyznaczone zostały na następujące dni:

 • 5 maja 2023
 • 3 lipca 2023
 • 23 sierpnia 2023
 • 27 października 2023
 • 28 grudnia 2023

Dobór będzie realizowany dla następujących jednostek:

w Pierwszej kolejności, przyjęcia do służby w Policji będą planowane do:

 • Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
 • Oddział Prewencji Policji w Poznaniu.
Przyjęcia do pozostałych jednostek realizowane będą w ograniczonym zakresie, w zależności od liczby wakatów w poszczególnych jednostkach. W Szamotułach posiadamy obecnie wakaty. Terminy przyjęć do służby mogą ulec modyfikacji.
 
Służbę w Policji może pełnić:
 • Obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Korzystający z pełni praw publicznych,
 • Posiadający, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • Dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, 26.05.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.