Powrót

Tarcza 5.0 – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-10-02

Tarcza 5.0 wprowadza kolejne zmiany w tzw. specustawie z 2 marca 2020 roku. Dobrą informacją dla przedsiębiorców (pracodawców) jest to, że mogą dłużej korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP. Do kiedy można składać wnioski?

 

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez prezydenta 22 września) oprócz nowych zapisów, wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydłużony termin

Najważniejszą zmianą, z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wnioski składane do wojewódzkich urzędów pracy) jest to, że mogą to zrobić najpóźniej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wcześniejsze przepisy umożliwiały wnioskowanie o wsparcie do 27 września.

Zmianę wprowadza art. 1 ust. 1 nowej ustawy, zwanej potocznie tarczą 5.0. Brzmi on:

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 15gg dodaje się art. 15gh w brzmieniu:
„Art. 15gh. Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

15g, 15gg – co to za wsparcie?

Wsparcie opisane w art. 15g specustawy jest skierowane do przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów takich samych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wsparcie opisane w art. 15gg specustawy jest podobne do tego opisanego w 15g, pod względem spadku obrotów. Różnica dotyczy pracowników. Wsparcie z art. 15gg skierowane jest do przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników nieobjętych: przestojem (opisanym w Kodeksie Pracy), przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wsparcie z PUP

Wnioski o wsparcie do powiatowych urzędów pracy (np. o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników) można składać do odwołania naborów, ogłaszanych przez powiatowe urzędy pracy.   

 


Informacji na temat zasad przyznawania wsparcia oraz sposobu wypełnienia wniosku udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524.

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

Wojciech Napora
Starszy Specjalista – redaktor serwisu
w.napora@zielonalinia.gov.pl
tel. 85 74 81 621

Zielona Linia
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
www.zielonalinia.gov.pl

 

Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.