• PUP Hrubieszów - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie z dniem 19 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Hrubieszów - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie z dniem 19 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Hrubieszów - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie z dniem 19 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Hrubieszów - Osobista obsługa klientów
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, informuje, iż od 1 czerwca 2020 r. uruchomiona zostanie możliwość osobistego kontaktu z pracownikami urzędu z obowiązkowym zachowaniem reżimu sanitarnego.

 • PUP Janów Lubelski - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z dniem 22.05.2020r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • PUP Janów Lubelski - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z dniem 22.05.2020r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)
  PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)

 • PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)
  PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)

 • PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)
  PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)

 • PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)
  PUP w Chojnicach - Aktywny z chojnickim Urzędem Pracy (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020)

 • PUP w Chojnicach - Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą i zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w ramach PSPZ)
  PUP w Chojnicach - Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą i zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w ramach PSPZ)

 • PUP w Chojnicach - Jak zbudować osobistą markę zawodową (z NBK)
  PUP w Chojnicach - Jak zbudować osobistą markę zawodową (z NBK)

 • PUP w Chojnicach - Kreatywny i skuteczny – w kierunku aktywności zawodowej (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020) z NBK
  PUP w Chojnicach - Kreatywny i skuteczny – w kierunku aktywności zawodowej (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020) z NBK

 • PUP w Chojnicach - Kreatywny i skuteczny – w kierunku aktywności zawodowej (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020) z NBK
  PUP w Chojnicach - Kreatywny i skuteczny – w kierunku aktywności zawodowej (w ramach projektu autorskiego PUP Chojnice pn. „Pierwszy raz w CAZ” 2020) z NBK

 • PUP w Chojnicach - Moje dokumenty aplikacyjne moją wizytówką - jak napisać CV (w ramach PSPZ)
  PUP w Chojnicach - Moje dokumenty aplikacyjne moją wizytówką - jak napisać CV (w ramach PSPZ)

 • Projekt pn. "Nowe możliwości"
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o naborze do projektu "Nowe możliwości " skierowanego do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 • PUP dla Miasta Torunia - Informacja dla mikroprzedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia umieścił informacje dla mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczkę.

 • PUP dla Miasta Torunia - Informacja dotycząca pożyczki
  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) wprowadziła zmianę w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą, z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.

 • PUP dla Miasta Torunia - Rozliczenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
  Pracodawcy, z którymi zostały już zawarte umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 proszeni są o składanie rozliczeń za bieżący miesiąc.

 • PUP dla Miasta Torunia - Rozliczenie otrzymanego dofinansowania
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aktualnie pracuje nad przygotowaniem elektronicznego formularza potwierdzającego wykonanie przez wnioskodawcę (dotyczy art. 15zzb - przedsiębiorcy oraz 15zze – organizacje pozarządowe) warunków umowy, zawartych w § 3 ust. 1. Zgodnie z tym artykułem Wnioskodawca, w terminie 30 dni po okresie dofinansowania, składa do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie.

 • PUP dla Miasta Torunia - Zmiany w rejestracji
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia przedstawia zmiany w rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • PUP Włocławek - Przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, zostaje przesunięty.

 • PUP Włocławek - Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy
  PUP we Włocławku zaprasza do projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu absolwentów (osoby, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki) szkół zawodowych/branżowych i średnich technicznych zamieszkujących powiat włocławski (wykluczony Włocławek). Warunkiem udziału w projekcie jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku jako osoba bezrobotna.

 • WUP Lublin - Konsultacje społeczne nt. funkcjonowania sieci EURES
  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, że Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych, których celem jest zebranie informacji i opinii na temat funkcjonowania Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia (EURES).

 • WUP Lublin - Najczęściej zadawane pytania w ramach infolinii
  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie publikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • PUP Bydgoszcz - Jak anulować wniosek z Tarczy antykryzysowej
  W celu usprawnienia kontaktów z PUP w Bydgoszczy dla przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 i chcą przesłać dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku, urząd załączył instrukcję jak dołączyć dokument lub wnioskować o anulowanie wcześniej złożonego wniosku.

 • PUP Bydgoszcz - Komunikat dotyczący obsługi
  W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w ograniczonym zakresie.

 • PUP Bydgoszcz - Tymczasowe zmiany w rejestracji osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ogłosił komunikat dotyczący wprowadzenia od 25/05/2020 r. tymczasowych zmian w rejestracji osób bezrobotnych.

 • PUP dla Powiatu Toruńskiego - Oferta Centrum Kształcenia Młodych
  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuje o ofercie Centrum Kształcenia Młodych.

 • PUP Grudziądz - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w dniu 30 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Grudziądz - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w dniu 14 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.,przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Grudziądz - Outplacement szansą na pracę
  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, jako Partner w projekcie pn. „Outplacement szansą na pracę" ogłasza nabór Biznesplanów w terminie od 26 maja 2020 roku do 1 czerwca 2020 roku.

 • PUP Grudziądz - Tymczasowe rozwiązanie w sprawie rejestracji
  W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, w celu minimalizacji skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu nadal (tj. od 01.04.2020r. ) zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. Jednocześnie, mając na względzie zgłaszane do Urzędu problemy niektórych osób z dokonaniem elektronicznej rejestracji, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniamy przygotowany specjalnie na ten wyjątkowy czas wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wraz z kompletem dokumentów.

 • PUP Żnin - Nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowej pożyczki
  Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Żninie realizuje nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 • PUP Żnin - Nabór wniosków o zorganizowanie staży dla osób niepełnosprawnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Żnin - Organizacja staży w ramach środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Żnin - Szkolenia dla osób niepełnosprawnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Żnin - Środki z PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

 • Oferta pracy w ekipie sprzątającej Szpitala Tucholskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje, iż Szpital Tucholski poszukuje osób do ekipy sprzątającej.

 • PUP Tuchola - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi do dnia 30.06.2020 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Tuchola - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi do dnia 30.06.2020 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Tuchola - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi do dnia 30.06.2020 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Wąbrzeźno - Nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej
  Starosta Powiatu Wąbrzeskiego ogłosił kolejny nabór wniosków na realizację instrumentów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

 • PUP Wąbrzeźno - Projekt "Mamy Kobiety z Mocą"
  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza do udziału w projekcie: Mamy Kobiety z Mocą. Rekrutacja do 31 maja 2020 r.

 • PUP Wąbrzeźno - Wznowienie naboru wniosków o wsparcie dla bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, iż od 11.05.2020 roku wznawia wszystkie nabory wniosków ( jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne). W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski spełniające kryteria niżej wymienionych projektów.

 • PUP Żnin - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • PUP Żnin - Przywrócowna bezpośrednia obsługa klientów urzędu
  Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia się zasady przyjmowania klientów: Od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie przywrócona zostanie częściowo bezpośrednia obsługa klientów urzędu. Zmianie ulegają godziny pracy Urzędu. Obowiązywać będzie podstawowy, jednozmianowy system pracy tj. od godz. 7:30 do godz.15:30.

 • PUP Żnin - Zmiany przepisów dotyczące wsparcia z Tarczy antykryzysowej
  W dniu 14 maja br. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP w Nidzicy - Usługi i instrumenty rynku pracy jako pomoc dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.
  PUP w Nidzicy - Usługi i instrumenty rynku pracy jako pomoc dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.

 • PUP w Nidzicy - Usługi i instrumenty rynku pracy jako pomoc dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.
  PUP w Nidzicy - Usługi i instrumenty rynku pracy jako pomoc dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.