Powrót

WUP Zielona Góra - Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

2 lutego 2021 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęty został Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021 (LPD/Z).

Wcześniej projekt Planu został pozytywnie zaopiniowany przez powiaty wchodzące w skład województwa, Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego (o której mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego), Wojewódzką Radę Rynku Pracy (organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa).
 
LPD/Z na rok 2021 jest zestawieniem działań planowanych i podejmowanych przez różne (często niezależne od siebie) podmioty. Pełni funkcję koordynacyjną niwelując zjawisko dublowania zadań i przyczyniając się do osiągnięcia pożądanego efektu synergii. Łącznie z różnego rodzaju przedsięwzięć skorzysta ponad 99 tys. osób, przy planowanych nakładach na poziomie ponad 340 mln zł.
Działania przewidziane w ww. Planie skupiają się przede wszystkim na miejscach pracy, zdrowiu, kwalifikacjach oraz włączeniu społecznym i zawodowym.

Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany na lubuskim rynku pracy, uwzględniając wpływ pandemii na gospodarkę regionu, w 2021 roku za priorytetowe uznano działania na rzecz utrzymania już istniejących, a także tworzenia nowych miejsc pracy. I tak na przykład już teraz na działania osłonowe powiatowe urzędy pracy dysponują limitami na poziomie ponad 46 mln zł. Z dotacji na pokrycie kosztów działalności gospodarczej skorzystało w tym roku już ponad tysiąc podmiotów gospodarczych, a wsparcie wyniosło około 6 mln zł.

Kontynuowana będzie realizacja przedsięwzięć w ramach Działania 6.7 „Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy" (w ramach RPO-L2020). Ich celem jest wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, w szczególności osoby 50+. Programem prozdrowotnym objętych zostanie docelowo ponad 29 tys. osób.
 
„Lockdown" i konieczność przejścia w tryb pracy zdalnej w wielu obszarach przyczyniło się do rozwoju technologicznego i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Istotne więc będą przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie wykwalifikowanych kadr i służące podnoszeniu kwalifikacji osób pracujących oraz poszukujących pracy. Z bonów rozwojowych i szkoleniowych, realizowanych w ramach RPO-L2020, skorzysta ponad 2 tysiące pracowników. Natomiast z dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kolejne 2 tysiące pracodawców i pracowników.
 
W okresie pandemii szczególną rolę nabiera dbanie o osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przykładem mogą być osoby niepełnosprawne, które nawet w okresie dobrej koniunktury gospodarczej natrafiają na istotne bariery w aktywizacji. W Planie przewiduje się wsparcie przez PFRON ponad 23 tysięcy niepełnosprawnych, głównie w formie dofinansowania miejsc pracy. Nakłady szacuje się na poziomie ponad 200 mln zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.