Powrót

UP m.st. Warszawy - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy w dniach od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r. ogłasza nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie nowego Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Warunki otrzymania dotacji:

  1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
  3. Wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód w rozumieniu przepisów podatkowych - z działalności określonej w poniższej tabeli kodów PKD – niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r.

 

Składanie wniosków o dotację

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.


Dla ułatwienia: Wnioskodawco, zobacz ile razy możesz otrzymać dotację.

  • 1 raz - dla PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
  • 2 razy - dla PKD 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – jeśli nic nie otrzymałeś. Liczbę dotacji czyli 2 , pomniejsza się o to co już otrzymałeś tj. jeśli dostałeś 1 dotację możesz otrzymać jeszcze 1 raz. Jeśli otrzymałeś 2 dotacje to już wyczerpałeś limit.
  • 3 razy - dla PKD 47,71.Z, 47.72.Z - jeśli nic nie otrzymałeś to możesz złożyć 3 wnioski. Jeśli otrzymałeś 1 raz to możesz złożyć wniosek 2 razy , jeśli otrzymałeś 2 razy to możesz złożyć jeszcze 1 wniosek.
  • 4 razy - dla PKD 91.02.Z - jeśli nic nie otrzymałeś to możesz złożyć 4 wnioski. Jeśli otrzymałeś 1 raz dotację to możesz złożyć wniosek 3 razy , jeśli otrzymałeś 2 dotacje to możesz złożyć jeszcze 2 wnioski, jeśli otrzymałeś 3 dotacje możesz złożyć 1 wniosek.
  • 5 razy - dla PKD: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.- - jeśli nic nie otrzymałeś to możesz złożyć 5 wniosków. Jeśli otrzymałeś 1 raz dotację to możesz złożyć 4 wnioski, jeśli otrzymałeś 2 dotacje to możesz złożyć jeszcze 3 wnioski itd.

Reasumując: jeśli złożyłeś wniosek i otrzymałeś dotację/dotacje począwszy od 1 lutego 2021 r. to musisz pomniejszyć liczbę przysługujących dotacji o już otrzymane.

Ważna uwaga: Wnioskodawco, jeśli złożyłeś wniosek w kwietniu br. przed wejściem tego rozporządzenia w życie, nie możesz złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu tego rozporządzenia w życie.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji udzielanej na podstawie rozporządzenia rozdział 3 - warszawa.praca.gov.pl

 

Pomoc publiczna

Wartość dotacji będzie stanowić pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Kontakt:

tel. 22 391 13 00  i postępuj zgodnie z zapowiedziami, 22 836 83 28, 693 397 108,
e-mail: tarcza@up.warszawa.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Urząd Pracy m. st. Warszawy, 4.05.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.