Powrót

SUP Nowy Sącz - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw

Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym ,działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Wnioski można składać od dnia 28.02.2021 do dnia 31.05.2021 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. i którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, z kodami wymienionymi na stronie PUP

Oceny spełnienia warunku, opisanego powyżej, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
 
W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku,  w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z § 7 ust. 1, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
 
Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
 
W kwestiach nieuregulowanych rozporządzeniem zastosowanie będą mieć zapisy art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy lub/i dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy od 28.02.2021 r. do 31.05.2021r. za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii elektronicznego formularza wniosku elektronicznego na stronie www.praca.gov.pl - Link do formularza  (jasnozielona ikona)

Kompletne i prawidłowo sporządzone  wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu do wyczerpania środków na ten cel. Wnioski zawierające braki lub błędy, będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące  przedmiotowej dotacji można uzyskać pod numerami telefonów:
 
(18) 448-93-11
(18) 448-92-64
 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, 6.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.