Powrót

Starasz się o zasiłek dla osób bezrobotnych? Pracowałeś za granicą? Jak udokumentować zagraniczne okresy zatrudnienia?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2010-05-07

Wróciłeś z zagranicy, gdyż nie powiodło Ci się zarobkowanie poza naszym krajem? Bezskutecznie próbujesz znaleźć zatrudnienie, ale się nie udaje?

Jedną z możliwości jest rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Należy wiedzieć, że praca za granicą w krajach unijnych, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii uprawnia bezrobotnego do nabycia w Polsce prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Trzeba jedynie posiadać stosowny dokument – formularz E 301. Czym jest taki formularz i gdzie należy się po niego zgłosić?

Formularz E 301 to dokument potwierdzający zagraniczne okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte w wyżej wymienionych krajach. Jest uwzględniany przy przyznawaniu świadczeń z tytułu bezrobocia. Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego formularza mogą wnioskować o jego wystawienie w dwojaki sposób:

 • poprzez zwrócenie się do instytucji właściwej w kraju zatrudnienia, w przypadku gdy zainteresowany chce potwierdzić okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w państwach UE/EOG (innych niż Polska) oraz Szwajcarii; listę takich instytucji można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
  http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=52

lub

 • poprzez zwrócenie się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkiego urzędu pracy, za którego pośrednictwem chcemy uzyskać pomoc w otrzymaniu formularza E 301; wówczas to wojewódzki urząd pracy zajmuje się formalnościami mającymi na celu uzyskanie formularza E 301 z kraju zatrudnienia zainteresowanego.

Ważny jest również fakt, że za okres oczekiwania na formularz E 301 zasiłek nie przysługuje. Prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku, jednak w okresie posiadania statusu osoby bezrobotnej. Szczegółowe warunki uzyskania zasiłku można znaleźć pod adresem:
http://zielonalinia.gov.pl/stypendia-dla-osob-bezrobotnych-73

Karolina Herbszt

 

Akty prawne regulujące zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty
 • Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady nr 1408/71/EWG w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – obowiązki pracodawcy
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest bardzo popularnym, uproszczonym trybem zatrudniania w Polsce cudzoziemców z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Warto pamiętać, że pracodawca, który zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy taki dokument ma pewne obowiązki. Jakie?

 • Trzynastka, czyli kto może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie?
  Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Warunki wypłaty dodatkowego wynagrodzenia określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jaka kategoria pracowników może liczyć na otrzymanie trzynastki?

 • Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia z art. 88za
  Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i chcą, aby cudzoziemiec pracował u nich dłużej niż okres wskazany w oświadczeniu, mogą skorzystać z art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis w nim zawarty jest ułatwieniem kontynuacji zatrudnienia w okresie oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę. Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać?

 • Świadczenia pieniężne z urzędu pracy
  Osoby bezrobotne rejestrując się w powiatowych urzędach pracy, mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium i świadczenie dla rolników zwalnianych z pracy są wsparciem pieniężnym oferowanym przez urzędy pracy osobom bezrobotnym.

 • Jak zakończyć umowę o pracę?
  Kodeks pracy, w zależności od czasu trwania umowy, a także celu w jakim zostaje zawarta, wyodrębnia trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony (w tym umowa na zastępstwo) oraz na czas nieokreślony. Na podstawie tych umów zarówno pracodawca, jak i pracownik może wystąpić z inicjatywą zakończenia współpracy. Jednak każdy z tych sposobów pociąga za sobą pewne wymogi prawne.

 • Wynagrodzenie a zajęcie komornicze
  Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Komornik sądowy ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i jego pracodawcy odpisy zajęcia komorniczego. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik? Jaka jest kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

 • Cudzoziemcy w Polsce - czym jest karta pobytu?
  Cudzoziemcy, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce najczęściej wnioskują o zezwolenie na pobyt czasowy. Wśród wniosków dominują te, składane w związku z pracą. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. Czym jest ten dokument? Jaki jest jego termin ważności? Kiedy należy go wymienić?

 • Dodatkowy urlop na opiekę nad dzieckiem
  Rodzice dzieci do 14. roku życia mogą skorzystać z dodatkowego urlopu na opiekę nad dzieckiem. Podpowiadamy, komu taki urlop przysługuje.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.