Powrót

Raport miesiąca – Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-05-29

Jak się zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą, aby zdobyć wymarzoną pracę? Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać zdyskwalifikowanym już na starcie?

Poradniki dotyczące zasad zachowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, tajników autoprezentacji czy też najczęściej zadawanych pytań przez rekruterów mnożą się jak grzyby po deszczu.  W gąszczu dobrych rad wielu osobom nadal ciężko się odnaleźć. Są jednak zasady, których przestrzeganie w trakcie prezentacji przed przyszłym pracodawcą, jest obowiązkowe.

Jednym z zasadniczych fundamentów budowania relacji z drugim człowiekiem jest uczciwość. To, co zawarliśmy w CV, powinno więc mieć potwierdzenie w rzeczywistości. Rozmowa kwalifikacyjna to moment weryfikacji tego wszystkiego, co zostało zawarte w dokumentach aplikacyjnych.

Warto więc przygotować się do szerszego omówienia informacji, jakie zostały tam ujęte. Jeżeli wskazaliśmy na biegłą znajomość np. j. angielskiego, bądźmy przygotowani na rozmowę w tymże języku. Warto przypomnieć sobie wszystkie umiejętności, jakie posiadamy wraz z przykładami ich zastosowania i wykorzystania w praktyce. Warto zastanowić się również nad tym, jaką wartość nasza osoba wnosi do firmy potencjalnego pracodawcy.

Częstym błędem jest skupianie się tylko na swoich osiągnięciach, możliwościach i zaletach, bez uświadomienia pracodawcy, jak możemy je przełożyć na działanie w firmie. Jesteś kreatywny? Powiedz, że Twoje pomysły mogą odświeżyć wizerunek firmy, zaproponuj wstępne zakresy działań, w  których dobrze się czujesz, odnieś to do produktów firmy, w której chcesz pracować. Zaskocz pracodawcę swoją wiedzą na temat profilu działalności jego firmy.

Poza wiedzą merytoryczną, którą potwierdzają świadectwa, zaświadczenia czy certyfikaty, warto podać praktyczne zastosowania zdobytych umiejętności, na przykładzie działalności u wcześniejszych zleceniodawców/pracodawców. Oprócz gruntownej wiedzy bardzo istotna jest również nasza postawa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w tym: kultura osobista, przestrzeganie zasad savoir vivre’u, nienaganny wygląd zewnętrzny, odpowiednia mimika i gestykulacja.

Zazwyczaj to, co widzimy, robi na nas większe wrażenie od tego, co słyszymy. Warto więc gruntownie przygotować się do pierwszej rozmowy z przyszłym pracodawcą, abyśmy mieli okazję do kolejnych spotkań, jednak już nie jako kandydaci ,a pełnoprawni pracownicy.

Jakie umiejętności kandydatów do pracy są najbardziej pożądane przez pracodawców? W którym momencie warto zaprezentować wszystkie swoje atuty przed rekruterem? Tego rodzaju pytania pojawiły się w ankiecie telefonicznej, jaką w maju br. przeprowadzili konsultanci Zielonej Linii wśród klientów urzędów pracy w całej Polsce. Zasadniczym celem badania była weryfikacja najważniejszych cech i umiejętności, jakie powinny posiadać osoby bezrobotne, które chciałby znaleźć atrakcyjne miejsce zatrudnienia.

Opracowanie składa się z następujących części:
1. Próba badawcza
1.1 Płeć respondentów
1.2 Wiek respondentów
1.3 Status respondentów
1.4 Województwo respondentów
2. Wyniki badań
Podsumowanie

1. Próba badawcza
Do badania wylosowano 60 osób, które korzystały z usług telefonicznych centrum Zielonej Linii.

1.1 Płeć respondentów
Wśród osób ankietowanych przeważały kobiety, które stanowiły 60 proc. respondentów, mężczyźni byli w nieznacznej mniejszości.

1.2 Wiek respondentów
Największa grupa osób biorących udział w  badaniu, bo aż 62 proc. mieściła się w przedziale wiekowym: 26-35 lat. Na kolejnym miejscu ze względu na liczbę uczestników badania znaleźli się respondenci  wieku 45+ (17 proc.). Osoby w wieku 36-45 lat stanowiły 15 proc. uczestników ankiety, najmniejszą grupę stanowili zaś rozmówcy  najmłodsi, w wieku do 25 r. życia.

1.3 Status respondentów
Wśród osób biorących udział w badaniu 51 proc. zadeklarowało posiadanie statusu osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy, w tym 43 proc. jako osoby bezrobotne, a 8 proc. jako osoby poszukujące pracy.

1.4 Województwo respondentów
Ponad trzy czwarte uczestników badania pochodziło z woj. mazowieckiego – 77 proc. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo dolnośląskie, skąd pochodziło 8 proc. respondentów. Wśród osób biorących udział w ankiecie 5 proc. uczestników stanowili mieszkańcy woj. lubelskiego, a 3 proc. – mieszkańcy woj. pomorskiego. Najmniej ankietowanych osób, zaledwie po 2 proc., pochodziło z województw: łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

 

2. Wyniki badań
Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych, można uznać, że zdecydowana większość z nich ma za sobą co najmniej jedna rozmowę kwalifikacyjną. W związku z tym konsultanci  Zielonej Linii zapytali respondentów, co, ich zdaniem, ma największe znaczenie dla pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


 
Zdaniem aż 57 proc. ankietowanych jednakowe znaczenie mają wszystkie elementy, wskazane w proponowanych przez konsultantów Zielonej Linii odpowiedziach. Przygotowując się do spotkania z potencjalnym pracodawcą, zdaniem większości respondentów, należy zwrócić uwagę  w równym stopniu na przygotowanie merytoryczne, jak również autoprezentację.

25 proc. osób biorących udział w badaniu wskazała natomiast przygotowanie merytoryczne jako element  mający największe znaczenie dla pracodawcy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zdecydowanie mniejszą rangę, zdaniem ankietowanych, ma autoprezentacja (7 proc.), kultura osobista (5 proc.), odpowiednio przygotowane dokumenty, takie jak CV, list motywacyjny, referencje czy portfolio.

Proces rekrutacyjny bywa zazwyczaj wieloetapowy. W związku z tym konsultanci Zielonej Linii zapytali ankietowanych, na jakim etapie, ich zdaniem, należy przedstawiać pracodawcy wszystkie swoje zalety.


 
Ponad połowa respondentów (53 proc.) stwierdziła, że wszystkie swoje atuty warto prezentować na każdym etapie rekrutacji. Zdaniem 40 proc. ankietowanych najważniejszą formą kontaktu z pracodawcą jest rozmowa kwalifikacyjna, tak więc to w jej trakcie powinniśmy zaprezentować pracodawcy swoje zalety. 7 proc. osób biorących udział w ankiecie Zielonej Linii stwierdziło natomiast, że wszystkie swoje atuty warto odkryć już w trakcie pierwszego zetknięcia z pracodawcą (rekruterem), czyli na etapie konstrukcji dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV oraz list motywacyjny.

Ankietowani w większości uważają, że warto uwypuklać swoje zalety na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. Pomimo iż rozmowa kwalifikacyjna jest bezpośrednim zetknięciem z pracodawcą, więc pozwala na szerszy opis umiejętności, to jednak pominięcie istotnych cech na etapie tworzenia CV może uniemożliwić nam dotarcie do kolejnego poziomu rekrutacji.

Duże znaczenie, poza wiedzą merytoryczną, mają dodatkowe umiejętności. Pracodawcy nie od dziś zwracają uwagę na znajomość języków obcych czy tematykę ukończonych szkoleń. Konsultanci zapytali więc ankietowanych o to, jakie umiejętności (poza tymi, związanymi bezpośrednio z zawodem) najbardziej zachęcają pracodawców do zatrudnienia. Każda z osób uczestniczących w badaniu mogła wskazać maksymalnie trzy umiejętności.


 
W wyniku uzyskanych odpowiedzi okazało się, że respondenci najczęściej wskazywali znajomość języków obcych (68 proc.) jako najważniejszą, dodatkową umiejętność, poza wiedzą merytoryczną, która jest pożądana na rynku pracy. Na kolejnym miejscu znalazła się obsługa komputera, którą wskazało 43 proc. ankietowanych, przy czym 35 proc. osób wymieniło także znajomość specjalistycznych programów komputerowych. 18 proc. osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, że istotna jest umiejętność obsługi sprzętu biurowego.

Warto podkreślić, że 22 proc. uczestników badania wskazało na inne umiejętności i cechy, przydatne przy szukaniu pracy. Wśród nich najczęściej wskazywano: zdolności komunikacyjne i reprezentacyjne, znajomość specjalistycznych przepisów, doświadczenie, zdolności manualne, wysoką kulturę osobistą, a także cierpliwość i wyrozumiałość.
Które z cech deklarowanych przez kandydatów, najbardziej zachęcają pracodawców do ich zatrudnienia? O to, w ostatnim pytaniu, zapytali ankietowanych konsultanci Zielonej Linii.
 

Każda z osób biorących udział w ankiecie mogła w tym wypadku wskazać trzy cechy. W efekcie najwięcej głosów uzyskała kreatywność, którą wymieniło 55 proc. respondentów. Na kolejnym miejscu pod względem liczby wskazań pojawiła się komunikatywność (43 proc.), umiejętność zarządzania czasem (42 proc.) i dyspozycyjność (40 proc.). Samodzielność i odpowiedzialność uzyskały taki sam poziom głosów, gdyż wymieniło je 38 proc. ankietowanych. Elastyczność została wskazana natomiast przez 15 proc. osób biorących udział w  badaniu. 3 proc. uczestników ankiety uznało, że są jeszcze inne cechy, niewymienione wyżej, które zachęcają pracodawców do zatrudnienia konkretnego kandydata: łatwość uczenia się oraz posiadana ogólna wiedza.

Podsumowanie
Pomyślnie zakończona rekrutacja to niezbędny element znalezienia odpowiedniej pracy. Pomimo iż zazwyczaj bywa ona wieloetapowa, jej zasadniczym, a często też decydującym elementem jest rozmowa kwalifikacyjna.  Zdaniem 40 proc. klientów infolinii urzędu pracy właśnie na tym etapie należy pokazać pracodawcy wszystkie swoje atuty.

Do nich możemy natomiast zaliczyć odpowiednie przygotowanie merytoryczne (czyli kompetencje adekwatne do stanowiska, o które się ubiegamy, ogólna wiedza na temat profilu działalności firmy), które zdaniem jednej czwartej ankietowanych mają największe znaczenie dla pracodawcy w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Nawet najlepiej przygotowany merytorycznie kandydat nie zdobędzie wymarzonej pracy, jeżeli nie będzie posiadał odpowiednich zdolności komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie (wymaganej w przypadku większości stanowisk) oraz umiejętności odpowiedniej autoprezentacji.

Z wyników opracowań badań publikowanych w Internecie wynika, że w trakcie pierwszego spotkania z nieznaną osobą, największe znaczenie przy naszej ocenie tej osoby mają czynniki niewerbalne: wygląd zewnętrzny, mowa ciała, mimika, ubiór.  Umiejętność autoprezentacji (7 proc.) i kulturę osobistą (5 proc.) wskazali także badani uczestnicy ankiety.

Warto zauważyć, że, zdaniem ponad połowy respondentów, zarówno odpowiednio przygotowane dokumenty aplikacyjne, wiedza merytoryczna oraz umiejętność autoprezentacji mają jednako duże znaczenie w przypadku pierwszego kontaktu z pracodawcą. Niezadbanie o jakikolwiek z wyżej wymienionych czynników może uniemożliwić nam zdobycie pracy. Nawet najlepiej dobrany strój i wzorowa autoprezentacja nie wystarczą, jeśli nie posiadamy odpowiednich kwalifikacji na stanowisko, o które się ubiegamy. Co ciekawe jednak, niewielu jest pracodawców, którzy zgodziliby się zatrudnić osobę o wysokich kwalifikacjach, ale pozbawioną kultury osobistej lub umiejętności pracy w grupie.

W dzisiejszych czasach, poza podstawowymi kwalifikacjami wymaganymi do pracy na danym stanowisku, duże znaczenie mają także umiejętności dodatkowe. Wśród nich ankietowani wymieniali m.in. znajomość języków obcych (68 proc.), obsługę komputera (43 proc.) oraz  znajomość specjalistycznych programów komputerowych (35 proc.). Ze względu na dużą liczbę osób z wyższym wykształceniem, a  tym samym zbliżonymi kwalifikacjami zawodowymi, warto zainwestować we własny rozwój i zdecydować się na uzyskanie dodatkowych uprawnień. Może się bowiem okazać, że to one zadecydują o naszym przyjęciu do pracy.

Poza konkretnymi certyfikatami, warto też zainwestować w rozwój cech, pożądanych przez pracodawców. Zdaniem osób biorących udział w badaniu Zielonej Linii, pracodawcy najczęściej szukają osób kreatywnych (55 proc.), komunikatywnych (43 proc.), które umiejętnie zarządzają czasem (42 proc.). Ponadto ceniona jest także dyspozycyjność, samodzielność i odpowiedzialność.

Umiejętna prezentacja swoich atutów przed potencjalnym pracodawcą to klucz do sukcesu w zatrudnieniu. Warto jednak pamiętać, że na prezentację składa się szereg działań, jakie podejmiemy już od momentu zapoznania się z interesującą ofertą pracy. W ich skład wchodzi bowiem umiejętne skonstruowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie merytoryczne do testów wiedzy i rozmowy, a także autoprezentacja w czasie spotkania rekrutacyjnego.

Joanna Niemyjska, Paulina Krawczyk (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 Źródło: http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/mowa-ciala-a-rozmowa-kwalifikacyjna

http://www.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/praca/9-najwiekszych-grzechow-twojego-ciala---,6011,1


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ergonomia to priorytet [NOWY WYWIAD]
  Ergonomia, ergonomia i jeszcze raz ergonomia – mówi Ida Mikołajska. Zdaniem architektki to właśnie tą cechą powinniśmy się, przede wszystkim, kierować wybierając meble biurowe. Na co jeszcze zwrócić uwagę aranżując biuro?

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.