Powrót

PUP Zwoleń - Wnioski o środki z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu ogłosił nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 27.04.2021 r. do 7.05.2021 r.

Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Zasadami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku.

W ramach niniejszego naboru pozostaje w dyspozycji tut. Urzędu kwota 29.104,40 zł z przeznaczeniem na następujące priorytety:

 • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, które musiały ograniczyć swoją działalność.
 • Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
 • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. barometr zawodów 2021 - województwo mazowieckie barometr zawodów 2021 - powiat zwoleński.
 • Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.
 • Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 • Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
 • Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.
 • Priorytet 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.


Środki KFS muszą zostać wydane i rozliczone w roku 2021. 

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 • posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 • w przypadku kursów – posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.


Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego. Planowane działanie musi się rozpocząć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają pracodawcy niekorzystający w 2021 roku ze wsparcia w ramach KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu.

Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji wniosku oraz załączników.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niedołączenia wymaganych załączników oraz w przypadku modyfikacji dokumentów.

Wypełnione wnioski, wraz z kompletem załączników, należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu - pok. 9.
 
Szczegółowych informacji na temat przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego w pokoju 9, tel. 48 676 27 94 wew. 124.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu, 4.05.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.