Powrót

PUP Zwoleń - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 27.04.2021 r. do 7.05.2021 r.

Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Zasadami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku.

Informujemy, że w ramach niniejszego naboru pozostaje w dyspozycji tut. Urzędu kwota 29 104,40 zł z przeznaczeniem na następujące priorytety:

 • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, które musiały ograniczyć swoją działalność.
 • Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
 • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. barometr zawodów 2021 - województwo mazowieckie barometr zawodów 2021 - powiat zwoleński
 • Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.
 • Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 • Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
 • Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.
 • Priorytet 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Środki KFS muszą zostać wydane i rozliczone w roku 2021. 

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Uwaga:
Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego. Planowane działanie musi się rozpocząć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają pracodawcy niekorzystający w 2021 roku ze wsparcia w ramach KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu.

Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji wniosku oraz załączników.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia  w przypadku  niedołączenia wymaganych załączników oraz w przypadku modyfikacji dokumentów.

Wypełnione wnioski, wraz z kompletem załączników, należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu - pok. 9.
 
Szczegółowych informacji na temat przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego w pokoju 9, tel. 48 676 27 94 wew. 124.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu, 26.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.