Powrót

PUP Zwoleń - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu informuje, iż od dnia 26 kwietnia 2021 r. będzie prowadzony na nowych zasadach nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nabór wniosków trwa do dnia 31.08.2021 r.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł.

O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z załączonym wykazem,
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. Przykładowo, przedsiębiorca złożył wniosek w maju (wskazując kwiecień jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów), który został zaakceptowany i dotacja została wypłacona. Nie może on złożyć drugiego wniosku w maju, ponieważ wniosek dotyczyłby tego samego miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów czyli kwietnia. Przedsiębiorca może natomiast złożyć kolejny wniosek o dotację w czerwcu, o ile nie wyczerpał już przysługującego mu limitu liczby dotacji. Wówczas we wniosku wskaże maj jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów.

Ponadto, jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu br. przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, nie może złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu w życie tego rozporządzenia.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia. Powyższe zasady oraz inne dokumenty związane z udzieleniem dotacji znajdą Państwo w zakładce Tarcza antykryzysowa COVID-19.

Aby uzyskać dotację przedsiębiorca powinien złożyć:
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do Wniosku – Umowa dotacji,
  • Załącznik nr 2 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.


Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące sporządzenia i wysłania wniosku znajdują się w instrukcji. 

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu na konto przedsiębiorcy. Spełnienie przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu, który poinformuje przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji. Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji.

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, który wykorzystał przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie poddał się kontroli, złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z wymaganych oświadczeń lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji, jest obowiązany do zwrotu w całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia dotacji na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację.

Więcej informacji na temat wsparcia antykryzysowego można znaleźć również na stronie www.gov.pl w zakładce Tarcza Antykryzysowa.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, 26.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.