Powrót

PUP Żuromin - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ogłasza II/2021 nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w roku 2021.

Wnioski (wraz z załącznikami), które dostępne są na  stronie internetowej urzędu: zuromin.praca.gov.pl dokumenty do pobrania można składać od dnia 26.04.2021 r. do dnia 10.05.2021 r. w formie:

  • papierowej osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, w godz. 7:30 - 15:30,
  • drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływy wniosku do Urzędu) lub  
  • elektronicznej (przez ePUAP). W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, wniosek oraz załączniki do wniosku powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2021, tj.:
 
priorytet 1-  wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
Priorytet 1 adresowany jest do pracodawców, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii Covid-19 i w związku z sytuacją w której się znaleźli, postanowili rozszerzyć lub zmienić dotychczas prowadzoną działalność. Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu  nr 1 jest zobowiązany wskazać podstawę prawną nakładającą obostrzenia, które doprowadziły do ograniczenia działalności.
 
priorytet 2 -  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 
priorytet 3 -  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu  nr 3 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa w oparciu o Barometr zawodów 2021 dla powiatu żuromińskiego oraz województwa mazowieckiego;
 
priorytet 4 -  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 
priorytet 5 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 
priorytet 6 -  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 6 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.
 
priorytet 7 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
Ze wsparcia w ramach tego priorytetu mogą skorzystać osoby, które nie mają ukończonej szkoły na jakimkolwiek poziomie lub nie mają świadectwa dojrzałości. Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik kierowany na wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego spełnia kryteria dostępu.
 
priorytet 8 - wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 
oraz § 6 ust. 5 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z KFS (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117), tj.:
a) zgodność dofinansowywanych  działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2 k i 2m ustawy

Pracodawca może ubiegać się o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, które jeszcze się nie rozpoczęły oraz których realizacja planowana jest w bieżącym roku (z wyjątkiem finansowania studiów podyplomowych) pod warunkiem sfinansowania przez pracodawcę kosztów tych działań w danym roku kalendarzowym.  Planowane działania nie mogą rozpocząć się wcześniej niż po zawarciu między Pracodawcą a Urzędem umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawcy. Złożone wnioski będą podlegały rozpatrzeniu po upływie terminu naboru określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Starosta reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie na rok 2021, które są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie w zakładce dokumenty do pobrania.

Szczegółowych informacji na temat przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a, pok. nr 13 lub telefonicznie 23 65 73 163 wew. 33.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, 27.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.