Powrót

PUP Żuromin - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (IV)" ogłosił roku nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W ramach w/w projektu na utworzone stanowisko pracy kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi, tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia projektowego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO jeśli spełniają kryteria naboru uczestników do projektu. 
 
UWAGA: Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane przystąpienie do projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, gdzie zostanie zweryfikowana przynależność do grup docelowych.
 
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostanie uwzględniony w przypadku, gdy wnioskodawca spełni warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1380 ze zmianami) oraz gdy wniosek będzie kompletny i prawidłowo sporządzony, a Starosta będzie dysponował środkami na jego sfinansowanie.
Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 22.03.2021 r. do odwołania.
 
Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie: https://zuromin.praca.gov.pl/ w zakładce dokumenty do pobrania.
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, 27.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.