Powrót

PUP Zamość - Nabór wniosków na organizację staży PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (VI)".

Termin składania wniosków:
od 8 lutego 2021 r. do wyczerpania środków
 
Termin rozpatrywania wniosków:
w okresach tygodniowych
 
Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru:
700 000zł (podana kwota może ulec zmianie)
 
Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w godzinach urzędowania (pok. Nr 28)
 
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 
Tryb rozpatrywania wniosków:
 
Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym na zasadach ustalonych w Zasadach opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie odbycia przez bezrobotnego stażu zawodowego u organizatora zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.
 
Złożone wnioski finansowane będą w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (VI)"  finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (VI)" objęte zostaną osoby zarejestrowane w PUP,  posiadające IPD.
Uczestnikami projektu mogą być osoby do 30. roku życia bez pracy, nie uczące się w systemie dziennym i nie szkolące ze środków publicznych tzw. młodzież NEET.
Projekt skierowany jest w szczególności do osób:

  • z niepełnosprawnością,         
  • długotrwale bezrobotnych (osoba do 25 roku życia, pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoba powyżej 25 roku życia, pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).
  • z niskimi kwalifikacjami (osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).

Wobec powyższego do składania wniosków zapraszamy organizatorów, którzy zainteresowani są organizacją staży, dla bezrobotnych spełniających powyższe warunki.
Ocena merytoryczna dokonywana jest pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej wniosku. Wnioski zawierające uchybienia formalne będą kierowane do uzupełnienia, a rozpatrzenie nastąpi w okresie późniejszym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. /084/ 638-33-63.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.