Powrót

PUP Wyszków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje o naborze wniosków o sfinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Składany wniosek powinien wpisywać się w co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2019 roku:

Pierwszy – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Pracodawca powinien udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu wyszkowskiego bądź województwa mazowieckiego (istotne jest wskazanie we wniosku, w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim zawodzie obecnie pracuje osoba, która zostanie skierowana na kształcenie). Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz, takich jak: Barometr zawodów, Informacja sygnalna za II półrocze 2018 r.

Drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości

Wnioskujący pracodawca musi wykazać, że pracownik odbywający daną formę kształcenia ustawicznego nie posiada egzaminu maturalnego.

Trzeci – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to:

Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS(http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html.), Spółdzielnie socjalne i Zakłady Aktywności Zawodowej. Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wybrani pracownicy podmiotów uprawnionych. Pracodawca wnioskujący o środki z KFS w ramach tego priorytetu powinien wykazać, że będą one przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracownika pochodzącego z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czwarty – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności obejmuje osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej. Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018, poz. 1924).

Piąty – wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły być wykorzystane do sfinansowania obowiązkowych szkoleń branżowych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Szósty – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45. roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

Złożone w terminie naboru wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny wniosków:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2019 rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5.  w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do wniosku pracodawca załącza między innymi:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

W przypadku niedołączenia wymaganych załączników wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.

W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, Starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.

W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.

Kompletne wnioski rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich złożenia do wyczerpania limitu środków finansowych przyznanych na ten cel.

Zasady finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej tutejszego urzędu (wyszkow.praca.gov.pl.).

Pracodawcy mogą pobrać właściwy wniosek ze strony internetowej urzędu.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w pokoju nr 4 /tel. (29) 74 261 66 wew. 258/ lub przeczytać na stronie internetowej wyszkow.praca.gov.pl.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, 22.03.2019 r.

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.