Powrót

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków

Urząd pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 29. roku życia ze środków EFS RPO WP.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Mogę i chcę pracować" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

informuje, że trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób bezrobotnych, powyżej 29. roku życia (od dnia 30 urodzin) w tym:

  • 2 kobiet i 1 mężczyzny długotrwale bezrobotnych (tj. niepracujących nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy, włącznie z okresem przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy).

Staż organizowany będzie na okres 3 miesięcy.

Przewidywany termin rozpoczęcia stażu: od dnia 1 lipca 2019 r.

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu w ramach wyżej wymienionego naboru przed złożeniem wniosku proszeni są o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w tutejszym urzędzie: pokój nr 6 lub pod numerem telefonu: (15) 823 00 30 wew. 125.

 
Kompletne wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z załącznikami będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie urzędu w pokoju nr 7 w godzinach od 8.00 do 11.00. oraz od 11.30. do 15.00.

Jednocześnie urząd informuje, że w trakcie odbywania stażu będzie możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu na staż i opieki nad dzieckiem do lat 7.
 
Zamknięcie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach w/w Projektu nastąpi z chwilą wyczerpania miejsc przeznaczonych w tym naborze.

UWAGA!
Aktualne wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 7.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków na staż udzielane są w siedzibie urzędu: pokój nr 7 lub pod numerem telefonu: (15) 823 00 30 wew. 161.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, 14.06.2019 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.