Powrót

PUP Szamotuły - Środki Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 20 do 30 czerwca 2023 roku.
Kwota środków z Rezerwy KFS wynosi 98.046,00 zł.
 
Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie urzędu lub elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP). 

O pomoc w 2023 roku  mogą ubiegać się  pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone przez Radę Rynku Pracy:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

Branże kluczowe w powiecie szamotulskim na podstawie:

Wyników badań własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pn. Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce (październik 2019, str. 81-83), jako obszary/branże wymagające szczególnego wsparcia w postaci różnego typu szkoleń na terenie działania Urzędu uznano:

Obszar / branża PKD 2007 (przeważające) Pracodawcy

 • budownictwo - Sekcja F kody od 41 do 43
 • Handel Sekcja - G kody od 44 do 47
 • Produkcja maszyn i urządzeń, Produkcja artykułów spożywczych - Sekcja C kody od 12 do 32, Sekcja C kody od 10 do 11

Polska klasyfikacja działalności:
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf
 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:
 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach pomocy Pracodawcy w ramach środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W czasie trwania naboru wnioski nie będą sprawdzane/weryfikowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, 26.05.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.