Powrót

PUP Sieradz - Aktualne zasady obsługi klientów

W związku z wprowadzonymi kolejnymi obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu, wprowadzone zostają nowe zasady w zakresie bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu.

Obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu wizyty z pracownikiem merytorycznym.

Wyznaczonym miejscem do pozostawienia dokumentów pozostają skrzynki podawcze  zlokalizowane na parterze w korytarzu przy wejściu do urzędy oraz na VII piętrze przy wejściu do sekretariatu.  

 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydawanie zaświadczeń

Jeżeli chcą się Państwo zarejestrować w Urzędzie jako osoba bezrobotna rekomendujemy rejestrację elektroniczną.

Pełna rejestracja elektroniczna, dokonywana za pośrednictwem systemu www.praca.gov.pl. Jest ona możliwa w sytuacji, gdy dysponujecie Państwo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, które są niezbędne do podpisania wniosku oraz załączników. Co szczególnie istotne, to w tym przypadku nie jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie.

Prerejestracja w systemie www.praca.gov.pl, która polega na złożeniu do Urzędu wniosku w postaci elektronicznej. W celu dokończenia procesu rejestracji niezbędna będzie wizyta w Urzędzie w terminie ustalonym z pracownikiem Urzędu.

W wyjątkowych sytuacjach i szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa będzie rejestracja osobista. W tym celu należy ustalić termin wizyty w Urzędzie drogą telefoniczną pod numerem 43 822 11 43 wew. 269.

Wnioski o wydanie zaświadczenia (np. o okresie pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych, o pobieraniu zasiłku oraz innych świadczeń itd) można pozostawić w dostępnych urnach, wysłać na adres e-mailowy: losi@praca.gov.pl., złożyć za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl, lub za pośrednictwem skrzynki epuap. Szczegółowe informację na temat rejestracji i wydawania zaświadczeń pod numerem telefonu 43 822 11 43 wew. 269.

Informację na temat prawa do zasiłku, PIT, dodatku aktywizacyjnego, tel. 43 822 822 11 43 wew. 262
Informację na temat wyłączeń z ewidencji bezrobotnych, zgłoszenia do ubezpieczenia tel. 43 822 822 11 43 wew. 264.

 • Potwierdzanie gotowości do podjęcia zatrudnienia

Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta nadal odbywać się będą drogą telefoniczną (wyjątek stanowią osoby, które otrzymały wezwanie do osobistego stawiennictwa w urzędzie lub osoby, które po konsultacji telefonicznej zgłaszają się w celu przedstawienia im odpowiedniej propozycji aktywizacji zawodowej)

Wykaz telefonów do doradców klienta tel. (43) 822-11-43, (43) 822-11-47

Miasto Sieradz A, B, C, Ć,D,E,F,T
Gm. Brzeźnio; Gm.Błaszki R - Nr wew. 270

Miasto Sieradz U,Ż
Miasto i Gm. Warta Gm.Błaszki O,P - Nr wew. 271

Miasto Sieradz K,
Gm. Burzenin Gm.Błaszki K,L,Ł,Z,Ż  - Nr wew. 272

Miasto Sieradz H, I, J,R
Gm. Goszczanów, Wróblew Gm.Błaszki M,N,U  - Nr wew. 273

Miasto Sieradz M,
Gm. Sieradz  - Nr wew. 267

Miasto Sieradz L, Ł,N,O,Z,G 
Gm. Złoczew, Klonowa  - Nr wew. 279

Gm. Brąszewice, Miasto Sieradz S,Ś Gm.Błaszki A,B,C,D,F,G,H,I,J,S,Ś,T,W  - Nr wew. 275

Doradca zawodowy, Miasto Sieradz W  - Nr wew. 259

Doradca zawodowy, Miasto Sieradz P  - Nr wew. 289

 
 • Zgłaszanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami, tarcza antykryzysowa

Oferty pracy można zgłosić za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl, e-mailowo na adres: losi@praca.gov.pl, telefonicznie 43 822 11 43 wew. 285 i 286 lub pozostawić w urnie przy wejściu do urzędu.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją trwających umów dotyczących realizacji staży, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, bonów zatrudnieniowych, wnioski w zakresie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej oraz pozostałych form pomocy można przesłać do urzędu korzystając z usług elektronicznych przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do urzędu.

Telefony kontaktowe:

 • Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne 43 822 11 43 wew. 258 lub 280
 • Refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy, środki PFRON, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne: 43 822 11 43 wew. 284
Tarcza antykryzysowa:
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) tel. 43 822 11 43 wew. 284
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda), tel. 43 822 11 43 wew. 284
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc), tel. 43 822 11 43 wew. 284
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb), Tel. 43 822 11 43 wew. 258
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze), Tel. 43 822 11 43 wew. 258
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2), Tel. 43 822 11 43 wew. 258
 
 • Zatrudnianie cudzoziemców
Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można przesłać do urzędu korzystając z portalu www.praca.gov.pl (możliwe w sytuacji, gdy dysponujecie Państwo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu do urzędu lub sekretariatu. Szczegółowe informację na temat zasad i warunków zatrudniania cudzoziemców, wymaganych dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu 43 822 11 43 wew. 254. Jednocześnie informujemy, iż nie będzie możliwości osobistego odbioru dokumentów. Będą one wysyłane za pomocą poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru.
 
 • Zasady bezpośredniej obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu
 

Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w celu załatwienia spraw będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wcześniej umówiły wizytę, po ustaleniu konkretnej daty i godziny.

Przypominamy, iż osoby przychodzące do Urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (tj. maseczki osłaniające usta i nos oraz w razie możliwości rękawiczki jednorazowe). Wymagane jest zdezynfekowanie dłoni płynem przed wejściem na stanowiska obsługi. Przypominamy także o konieczności zachowania dystansu wobec innych osób oczekujących na załatwienie sprawy.

Do Urzędu przyjmowani są jedynie Klienci/strony postępowania (bez osób towarzyszących).
Prosimy o przestrzeganie zalecanych wymogów sanitarnych oraz stosowanie się do instrukcji wydawanych przez pracowników koordynujących wejście do Urzędu. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu, 30.10.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.