Powrót

PUP Rypin - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie środków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od dnia 15 maja 2020 roku do dnia 28 maja 2020 roku.

Po zakończeniu tego naboru ogłoszonego w ramach tarczy antykryzysowej na bieżąco ogłaszane będą kolejne nabory na realizację tej formy wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie skierowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późń. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych bieżącego roku w porównaniu do analogicznych miesięcy ubiegłego roku wyniesie co najmniej 30%.

Spadek obrotów rozumiany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku  i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Ogranizacja pozarządowa starająca się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne powinna prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.  Tak, aby organizacja mogła wykazać spadek obrotów (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie, 22.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.