Powrót

PUP Pruszowice - Nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach przypomina, że oprócz wsparcia dla określonych branż, do 10 czerwca br. trwają nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej dla podmiotów, które do tej pory nie skorzystały z takiego wsparcia.

  1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy do wysokości 5 tys.zł.
  2. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.) lub dla podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy
  3. Dofinansowania mikroprzedsiębiorcy, małemu oraz średniemu przedsiębiorcy  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  
  4. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej,
  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
  6. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

PUP zachęca do składania dokumentów poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli to na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach, 31.03.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.