Powrót

PUP Pruszowice - Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach od 28.02.2021 r. do 31.05.2021 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do:

  • przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub
  • we wrześniu 2020 r. 

W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, wskazując miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, to ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Kody PKD kwalifikujące sie do uzyskania wsparcia wymienione zostały w rozdziale 3 rozporządzenia. Oceny spełnienia warunku, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz. W odniesieniu do kodów 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 2.

Dla pozostałych kodów wymienionych w rozdziale 3 (49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z rozporządzenia łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 3.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach, 31.03.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.