Powrót

PUP Powiat Warszawski Zachodni - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 1.07.2023 r. do 31.12.2024 r. realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z utrudnionym dostępem do rynku pracy.

Grupą docelową projektu będzie 61 osób (33 kobiety 28 mężczyzn), w tym:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne[1],
 • osoby z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3[2] i niższym,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa, analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników, co spowoduje ich poprawę sytuacji na rynku pracy i pozwoli uzyskać zatrudnienie.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to:

 • staże,
 • szkolenia,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Udzielenie wsparcia poprzedzone będzie:

 • opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania,
 • diagnozowaniem deficytów w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzenie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji), możliwości doskonalenia zawodowego,
 • diagnozowaniem umiejętności kluczowych dla zielonej transformacji tj. umiejętności ekologicznych, umiejętności niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Zgodnie ze standardami określonymi w Planie Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, każdemu uczestnikowi w wieku 18-29 lat zapewniona zostanie oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub innej formy pomocy prowadzącej do aktywności zawodowej w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt zakłada realizację następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15 osób,
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 28 osób.

Wartość projektu: 1 189 481,22 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 594 740,61 zł
 

Osoby uprawnione mają zapewnioną pomoc w postaci tłumacza polskiego języka migowego on-line.

 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu pok. 123 lub pod nr tel.: 22 725-42-91 w.134.
 
[1] Osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
[2] Osoba posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, tj.: Liceum ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 29.09.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.