Powrót

PUP Płock - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)".

Powyższy nabór przewiduje organizację 20 miejsc prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy z refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody w wysokości 1 000 zł. oraz refundacją części składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty.

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18 - 29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież  NEET).

Zgodnie z zapisami PO WER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku 18-29 lat, która na dzień przystąpienia do programu spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  •  nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  •  nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  •  nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych do 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy os. młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.
 
Z uwagi na niekorzystną sytuację bezrobotnych kobiet zarówno w wejściu, jak i funkcjonowaniu na rynku pracy w powiecie płockim oraz konieczność wyrównania ich szans społecznych i zawodowych, oferta naboru skierowana jest priorytetowo do kobiet.
Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników będą rozpatrywane według kolejności złożenia w tutejszym Urzędzie.
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zastrzega sobie możliwość wstrzymania przyjmowania wniosków, którą poprzedzi informacja o zamknięciu naboru umieszczona na stronie internetowej PUP. Termin zakończenia naboru będzie ustalony na kolejny dzień do godziny 15 od dnia ukazania się informacji.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku pod numerem telefonu 24 267-46-70.


Informacja o programie:
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą.
Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości 1 000,00 zł, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72, ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 
Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego na okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Niewywiązanie się z powyższego warunku lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa wyżej Starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wymaga zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy bezpośrednio po zakończeniu programu (okres refundacji + okres wymagany ustawą 3 miesiące) na okres minimum 30 dni.
 
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia    społeczne dokonywana w  ramach  prac interwencyjnych  stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r., rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz  Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, 28.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.