Powrót

PUP Płock - Nabór wniosków na organizację stażu

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 ogłasza nabór wniosków na organizację 64 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)".

O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2  ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 174 z póź.zm.).
 
W ramach programu stażu preferowane będą podmioty z zakresu białej i zielonej gospodarki.
 
Gospodarka biała- dotyczy zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku starszym  i z opieką nad osobami  z niepełnosprawnościami, a także z potrzebami tych osób.
Gospodarka zielona- dziedziny, które przyczyniają się ochrony i rekonstrukcji środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia człowieka.
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi i instrumenty rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych - tj.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej - osoby, które mają 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin);
  • osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
  • osoby długotrwale bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy);
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym;
  • kobiety.
 
Oferta naboru obejmuje zorganizowanie 64 miejsc programu stażu u Organizatorów na okres minimum 3 miesięcy, maksymalnie do 6 miesięcy do wyczerpania limitu miejsc możliwych do zorganizowania.
 
Wyłącznie kompletne i wypełnione wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy składać w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do oznaczonego miejsca na dokumenty znajdującego się wewnątrz siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-402 Płock, w godzinach od 8:00 – 15:00.
 
Informacja o zamknięciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PUP w Płocku. Wnioski będą przyjmowane do dnia następnego do godziny 15:00 po dniu zamknięcia naboru.
 
Starosta Płocki informuje, iż wnioski które wpłyną za pośrednictwem poczty w innym terminie niż trwający nabór, nie będą podlegały rozpatrzeniu (decyduje data wpływu wniosku do PUP w Płocku).
 
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.plock.praca.gov.pl.


Podstawowymi kryteriami doboru organizatorów miejsc odbywania stażu są warunki przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z póź.zm.), w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160/ oraz:
  • zapewnienie przez Organizatora stażu wysokiej jakości zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu stażu (najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia stażu) - wymagane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 2 pełnych miesięcy w wymiarze minimum 1/2 etatu,
  • ocena dotychczasowej współpracy z tut. urzędem tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów,
  • nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku do urzędu skarbowego.

 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Płocku, ul. Kostrogaj 1, pokój nr 21, telefon: 24/267-46-73.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, 28.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.