Powrót

PUP Nowa Sól - Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza od dnia 1 lutego 2021 r. – 31 marca 2021 r. nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.152).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl . Z dotacji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – oceny spełnienia tego warunku dokonuje  się na podstawie danych zawartych rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r.;
  • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • którzy nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej w okresie obejmującym dzień 30 listopada 2020 r. oraz nie mają zawieszonej działalności gospodarczej w dniu składania wniosku;
  • którzy nie naruszyli ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie wrt. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2020 r. poz. 1845 z późn.zm.),

Kwota dotacji to 5 000,00 zł, dotacja jest udzielana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacja jest udzielana jednorazowo,dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 m-cy, z karencją w spłacie przez okres 3 m-cy o dnia udzielenia dotacji;  9.dotacja podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:

a) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
b) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń,
c) nie poddał się kontroli;

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie:

a) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
b) właściwego dokumentowania dotacji.
Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
 
Zapraszamy do składania wniosków mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, których siedziba działalności znajduje się na terenie powiatu nowosolskiego.
 
Uwaga: Dane we wniosku dotyczące nazwy firmy lub reprezentacji należy wypełnić zgodnie z treścią wskazaną w CEIDG lub KRS.
 
Szczegółowe informacje pod nr Tel. 68 388 0323 lub 68 388  0324.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, 23.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.