Powrót

PUP Lipsko - Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku prowadzi nabór wniosków od dnia 28 lutego 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.  na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.
 
Dotację będzie  mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca:
  • który  na dzień 30 listopada  2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 , jako rodzaj przeważającej działalności, kodami , zgodnie z tabelą umieszczoną na stronie PUP,
  • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym -  do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy zapoznać się z zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia i wybrać prawidłowy wniosek (prosimy nie mylić z pożyczką na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej udzielane w ramach Tarczy 1.0)

Ponadto urząd prosi o skompletowanie wymaganych załączników, które należy dołączyć do wniosku

  1. wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków,
  2. kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007  dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja nie może być  udzielona  mikroprzedsiębiorcy  i małemu  przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 r.
 
Dotacja może być udzielona :

  • Dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 1-6 tabeli.
  • Trzykrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 7-48 tabeli.

W przypadku, gdy dotacja zostanie udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazany zostanie miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów to ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca będzie składał oświadczenia:

  • o prowadzeniu na dzień 30 listopada  2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej ww. PKD,
  • potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 %,

- w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub

- w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub

- we wrześniu 2020 r.

  • niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
 
Wnioski złożone w wersji papierowej lub bez wymaganego podpisu  nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 332 36 46,
48 332 36 43, 48 332 36 42 lub na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
w zakładce Tarcza antykryzysowa COVID-19.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku, 13.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.