Powrót

PUP Kościerzyna - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie prowadzi nabór wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym do 30. roku życia bonu na zasiedlenie.

Z dniem 12.09.2022 r. PUP uruchomił nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, w związku z planowanym podjęciem przez nich zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

  • bezrobotnyz tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
  • odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  • bezrobotnybędzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Osoba bezrobotna może ubiegać się o przyznanie bonu na zasiedlenie do wysokości 10.000 zł, nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

Kompletne wnioski na obowiązującym druku – wersja CAZ-IR-BNZ-1/3 przyjmowane będą w procedurze ciągłej do dnia wyczerpania środków. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekroczy planowaną liczbę bonów, Urząd ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. Urzędu informację o zamknięciu naboru wniosków. Wnioski złożone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane (decyduje data fizycznego wpływu wniosku do Urzędu).

Kwota przewidzianych środków i liczba bonów na zasiedlenie są ograniczone.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1, pok. nr 16 (I piętro), lub telefonicznie pod numerem tel. 58 680-20-87 bądź też ze strony internetowej https://koscierzyna.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-na-zasiedlenie.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, 22.09.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.