Powrót

PUP Kalisz - Zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy oraz KFS

Wydatkowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu środków Funduszu Pracy w roku 2020 opierać się będzie o działania zmierzające m.in. do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej programów rynku pracy przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia efektywności kosztowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, najwcześniej po zaplanowaniu działań zmierzających do pozyskania środków Funduszu Pracy przyznawanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, ogłaszał będzie nabór wniosków na realizację planowanych form wsparcia:
 • staże,
 • dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • szkolenia,
 • bony szkoleniowe,
 • roboty publiczne,
 • prace interwencyjne,
 • bon na zasiedlenie,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.
Ponadto ze względu na niską efektywność zatrudnienia, wysokie koszty realizacji oraz
w przypadku niektórych programów konieczność zaciągania zobowiązań na rok następny,
w roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu nie będzie realizował następujących programów rynku pracy:
 • finansowania studiów podyplomowych,
 • wypłaty stypendiów z tyt. kontynuowania nauki,
 • zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 • pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • finansowania kosztów egzaminów i licencji zawodowych.
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu  lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego,
(Wyjątek  stanowi finansowanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia, uwzględnionych jako instrument rynku pracy w programach specjalnych lub projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.)
 • programu Aktywizacja i Integracja.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców udzielane będą  w kwocie wnioskowanej nie wyższej jednak niż 25 000,00 na jednego pracodawcę. Średni koszt kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika nie może przekraczać 4 000,00.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydatkowania znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, 22.01.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.