Powrót

PUP Jędrzejów - Zmiany do umów z przedsiębiorcami wramach Tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192) z mocy prawa zmieniły się zapisy umów zawartych z przedsiębiorcami w ramach Tarczy antykryzysowej.

Zmiany dotyczą umów zawartych w zakresie:
  • Art.15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców);
  • Art.15zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych);
  • Art.15zzd (niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców);
  • Art.15zzda (niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych);
  • Art.15zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych);
  • Art.15zze2 (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej);
  • Art.15zze4   (dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż).
 
Zmiany dotyczą postępowania, gdy wypłacone środki na podstawie zawartych umów dot. wyżej wskazanych artykułów zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 
Ustawa, która weszła w życie 23 lipca br. wprowadziła również zapisy związane z zastosowaniem ulg w spłacie należności z tytułu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Starosta z urzędu lub na wniosek podmiotu może:
  • umorzyć w całości albo w części należności,
  • odroczyć terminy spłaty należności,
  • rozłożyć na raty spłatę należności.
Wydanie decyzji o zastosowaniu ulgi w spłacie należności przekraczającej kwotę 1.500,00zł następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody. Od decyzji Starosty przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
Prosimy wszystkie podmioty, które podpisały z PUP Jędrzejów umowy w ramach Tarczy antykryzysowej o zapoznanie się ze szczegółowymi zmianami i tekstem ustawy (art. 1 pkt 17-24)
 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001192/O/D20211192.pdf

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, 26.07.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.