Powrót

PUP Jędrzejów - Dotacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

PUP w Jędrzejowie informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie od dnia 23.07.2021 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych                                                  
 
Wnioski będzie można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
 
Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie posiadają konta na tym portalu, powinni jak najszybciej je założyć! Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 
Wnioski złożone  w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 30 września 2021 r.
 
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:

- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo

- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r. Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD,
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r., 
  • którzy byli związani przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w pkt 2 umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w pkt.1. 

Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.
 
Ocenę spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 września 2020 r.) nie będą uwzględniane.
 
Dotacja jest udzielana w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek, o którym mowa w pkt. 2  jednak nie więcej niż pięciokrotnie.
 
W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie  może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
 
Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 
O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
 
Dotacja udzielana będzie do kwoty 5 tysięcy złotych.
 
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
 
Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji.
 
Szczegółowe  informacje można uzyskać  pod numerami telefonu:
41 386 54 01
41 380 23 68

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, 26.07.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.