Powrót

PUP Hrubieszów - Aktywizacja osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI)".

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie hrubieszowskim

GRUPA DOCELOWA:
 
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Hrubieszów jako osoby bezrobotne, należących do tzw. młodzieży NEET: które nie pracują, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoliły się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni finansowanych ze środków publicznych).

Wsparcie w projekcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonym w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.

Do projektu mogą przystępować wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Hrubieszów  w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami  i o niskich kwalifikacjach. Projekt skierowany jest również do osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych.

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania. Ponadto w ramach projektu osoby bezrobotne mogą korzystać z usługi pośrednictwa pracy lub  z usługi poradnictwa zawodowego.


REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły.
 
Formy kosztowe przewidziane w projekcie:

  1. Staże,
  2. Szkolenia,
  3. Bony na zasiedlenie,
  4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  5. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 
PROJEKT ZAKŁADA OBJĘCIE WSPARCIEM 517 OSÓB BEZROBOTNYCH
 
WARTOŚĆ PROJEKTU  - 4 880 003,88 zł
 
 
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Leśmiana 11,  22-500 Hrubieszów
Godziny pracy: 7.30 - 15.30, tel. 84 696 26 91,  84 535 30 54, fax 84 696 26 92,
e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl , www.hrubieszow.praca.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu można uzyskać u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie.
 
 
DODATKOWA INFORMACJA
 
W okresie realizacji projektu istnieje obowiązek informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej m.in. poprzez umieszczenie w widocznym miejscu realizacji  formy wsparcia - plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat projektu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, 1.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.